Конкурс за 11 длъжности към ОД на МВР-Бургас

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за общо 11 (единадесет) вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: „младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ” в отдел “Разследване” към Областна дирекция на МВР – Бургас.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР  по специалност „Национална сигурност”;

– да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ –  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес : гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа от 11.10.2022 г. до 31.10.2022 г., вкл.

Краен срок за прием на документи: 31.10.2022г. включително.