Отменено е решението за отделяне на Обзор в самостоятелна община

Правителството реши да оттегли предложение до президента да издаде указ и отмени свое решение от 24 март 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас.

По предоставени данни от Министерство на финансите за приходи и разходи – общо и в т.ч. разходи за местни дейности от последния годишен отчет за касово изпълнение на бюджетите на общините към 31.12.2022 г., както и предоставена от община Несебър информация, се обосновава предположението, че новосъздаващата се община би имала затруднения по отношение на финансовото обезпечаване на важни местни дейности като комунално стопанство, жилищно строителство и благоустройство, местни социални услуги. Образуването на такава ще изисква създаване и финансиране на нови структури на общинска администрация и общински съвет, както и на други звена, които да обезпечават функционирането на необходимите дейности и услуги, които досега са били изпълнявани от община Несебър. Ще бъде необходимо и изграждане на нови финансово-информационни системи, както и на подходяща инфраструктура, обезпечаваща извършването на съответните дейности, което ще доведе до допълнително увеличаване на разходите на новосъздаващата се община и до риск от генериране на просрочени задължения.

Отмяната на решението на Министерски съвет ще предотврати евентуален фискален риск по отношение на бюджета на новосъздаващата се община предвид недостатъчния приходен капацитет за финансиране на разходите за съответните дейности и явяващия се вследствие на това значителен дефицит, както и на негативен ефект за самото население, тъй като може да възникне необходимост от увеличаване на размерите на местните данъци и такси.

1 коментар

  1. Нагледно как един Референдум няма стойност, ако въпроса който го обуславя го води в задънена улица!
    Тези, които го инициираха нямат и най-малка представа от Държавно устройство, и неговото обезпечаване, но “искаме да бъдем самостоятелни, за което Държавата да ни издържа”! От самото начало бе ясно, че този референдум е вреден, и най-вече за местните. Ако техни представители в общинската администрация не могат да отстояват интересите им, то как очакват самостоятелно да правят благини?