От 1 януари се подават наново документи за детски надбавки

Всички родители, които получават детски надбавки, ще останат без тях от 1 януари 2016 година. Заради промени в Закона за семейните помощи за деца всички, получаващи детски, трябва да подготвят документи отново.
Какви документи са нужни за месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст:

– удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

– служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

– удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД;

– решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

– удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;

– лична карта – за справка;

– копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД);

– копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

– копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

-служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция;

– удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).