Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2022 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе на  23.08.2023 г.  /сряда/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г.