Производства за установяване на нарушения от месец февруари 2021 г.

ekС редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Мобилност и транспорт

Комисията реши да изпрати допълнителни официални уведомителни писма на България и още 7 държави членки за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. Това е следствие от официалните уведомителни писма, изпратени на 15 май 2020 г. От всяка държава членка се изисква съгласно Регламент за изпълнение (/images/blocked.gif?url=ЕС) № 29/2009 на Комисията, във връзка с член 4, параграф 3 от ДЕС, да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че доставчиците на обслужване на въздушното движение са в състояние да предоставят и извършват тези услуги. Съответните държави членки разполагат с един месец, за да отговорят на опасенията на Комисията.

  • Правосъдие и вътрешни работи

Комисията реши да изпрати днес официални уведомителни писма на България и още четири държави членки, тъй като националното им законодателство не транспонира изцяло или точно правилата на ЕС за борба с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (Рамково решение 2008/913/ПВР). Българската правна уредба не гарантира, че расистките и ксенофобските мотиви се разглеждат като утежняващо обстоятелство от националните съдилища по отношение на всички извършени престъпления, като по този начин те не гарантират ефективното и адекватно наказателно преследване на престъпленията от омраза. България не е транспонирала правилно инкриминирането на конкретни форми на изказвания, които подбуждат към насилие или омраза, а именно публичното оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на международните престъпления и на Холокоста. Освен това България не е инкриминирала конкретни форми на изказвания, подбуждащи към омраза, а именно публичното оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на международните престъпления и на Холокоста.

Също така, Комисията изпрати мотивирано становище на България поради продължаващото несвързване на националния ѝ търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). За да свърже националните търговски регистри и по този начин да улесни трансграничната търговия, през юни 2017 г. Комисията стартира специален инструмент, създаден съгласно Директива 2012/17/ЕС относно взаимното свързване на търговските регистри на ЕС (BRIS). BRIS позволява прозрачност на информацията за дружествата, като по този начин улеснява операциите в рамките на вътрешния пазар и намалява ненужната тежест за дружествата и бизнес регистрите. Крайният срок за България за свързване на националния търговски регистър с BRIS бе 8 юни 2017 г. На 2 юли 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България с искане за предприемане на необходимите действия.

  • Енергетика

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България поради неспазване на всички изисквания на Директивата на Евратом за питейната вода (Директива 2013/51/Евратом на Съвета), свързани с мониторинга на радиоактивни вещества. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.