Процедури за нарушение от месец юни 2023 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Околна среда

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2020)2106) поради това, че не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха съгласно Директивата относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО). България не е гарантирала, че природозащитните организации или физическите и юридическите лица имат право да сезират националните съдилища. Тази възможност гарантира, че те могат да оспорят липсата на планове за качеството на въздуха или неспособността им за справяне със замърсяването на въздуха. През май 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България. Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на България, която разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки.

Ø Правосъдие

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2012) поради това, че не е транспонирала правилно правилата на ЕС относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива (ЕС) 2017/1371). Комисията установи няколко проблема със съответствието в България по отношение на определението за някои престъпления и свързаните с тях наказателни санкции, както и отговорността на юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза. България разполага със срок от два месеца, за да предприеме необходимите мерки за отстраняване на установените от Комисията недостатъци.

Ø Мобилност и транспорт

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR (2019) 2218) поради неспазване на правилата на ЕС относно морското оборудване, съдържащи се в Директивата за морското оборудване (Директива 2014/90/ЕС), която включва общи правила за безопасност на оборудване като спасителни жилетки, системи за почистване на отпадъчни води или радари на борда на корабите, плаващи под знамето на държава от ЕС, с цел също така да се предотврати фалшифицирането им. България не извършва адекватен надзор на пазара на морско оборудване на борда на корабите, за който отговаря. През октомври 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България. Тъй като България все още не е докладвала за никакви дейности по надзор на пазара, Комисията реши да издаде мотивирано становище.

Ø Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2038) заради неправилното транспониране в нейното законодателство на 5-ата Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843). България е уведомила за пълно транспониране на директивата. Въпреки това Комисията установи няколко случая на неправилно транспониране (несъответствие) на директивата в националното законодателство. Ако България не предостави задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.