Решения на Министерския съвет

Приетите решения от проведеното правителствено заседание:

Одобрен е проект на споразумение с кипърската Служба за радиационна инспекция и контрол

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Службата за радиационна инспекция и контрол към Отдела за инспекция на труда към Министерството на труда и социалното осигуряване на Република Кипър за оперативно уведомяване при ядрена авария и сътрудничество в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационна защита, като основа за водене на преговори.

Подписването на Споразумението е инициирано от страна на Република Кипър с цел задълбочаване на партньорството между двата регулиращи органа в специфични за ядреното регулиране области.

Проектът на Споразумение предвижда обмяна на информация в случай на авария, двустранно сътрудничество и обмен на информация по регулаторни въпроси в областта на безопасното използване на ядрената енергия, източниците на йонизиращи лъчения и ядрените приложения.

Решението на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Правителството разреши влизането на кораб на Румъния във вътрешните морски води на България

Министерският съвет разреши влизането във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Бургас на катер на Граничната полиция на Румъния с тактически индикатор „MAI 3064“ на 03.06.2024 г. и в периода 10-13.10.2024 година.

Същият ще премине през вътрешните морски води на Република България за участие в съвместната операция „THEMIS 2024“, провеждана от ФРОНТЕКС в акваторията на Средиземно море.

България продължава подкрепата си за местното производство на ваксини във Федерална република Нигерия

Министерският съвет одобри предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000 евро (58 664 лв.) за изпълнението на проекта „Идентифициране на емпирични стратегии за подобряване на действията, насочени към местно производство на ваксини в Нигерия“ с бенефициент Федералната агенция за научни изследвания на ваксини и лекарства във Федерална република Нигерия. Проектът се реализира в рамките на „Специалната мярка за подсилване на производствените способности и достъпа до ваксини, медицински пособия и здравни технологии в Африка“ и е част от регионалната инициатива на ЕС „Екип Европа“ за производство и достъп до ваксини, лекарства и здравни технологии в Африка на юг от Сахара.

България вече участва в регионалната инициатива „Екип Европа“, като през 2022 г. съвместно в Делегация на ЕС в Абуджа предостави финансова подкрепа за реализацията на проекта „Подкрепа на ЕС за насърчаване на местното производството и достъпа до ваксини в Нигерия“. Изпълнението му приключи успешно в началото на 2024 r., като реализирането му повиши видимостта на България в Нигерия, която е най-многолюдната африканска държава, и допринесе значително към целите на инициативата „Екип Европа“.

Участието на България в проекта „Идентифициране на емпирични стратегии за подобряване на действията, насочени към местно производство на ваксини в Нигерия“ ще допринесе за продължаващо утвърждаване на положителния образ на страната ни като предвидим нов донор на помощ за развитие. Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрен е проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Австралия

Със свое решение Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори проект на Спогодба между Република България и Австралия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

Чрез сключването на спогодбата ще се постигне подобряване на инвестиционния климат между двете държави, като се създадат реални предпоставки за разширяване на пазарните ниши за българския износ, ускоряване на двустранния търговски обмен и реализиране на нови инвестиционни проекти. Осигурените данъчни облекчения за бизнеса и гражданите и въвеждането на общоприети международни правила за данъчно облагане ще създадат сигурна и предсказуема среда, благоприятстваща активизирането на стопанската дейност.

Австралия е с нарастваща геополитическа и икономическа тежест. Член е на важни регионални и международни организации, на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Страната е ключов регионален и международен партньор, с който България и Европейският съюз споделят общи ценности и приоритети и стабилно и непрекъснато развиващо се партньорство. В нея живее най-голямата българска общност в Азиатско-тихоокеанския регион, която не е загубила връзката с родината си.

При изготвянето на проекта на данъчна спогодба с Австралия са взети предвид последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и ОИСР, с оглед противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са важен елемент от междудържавната договорна база, тъй като водят до стимулиране на стопанската и инвестиционната дейност между държавите.

Приет е отчетът за дейността на АДФИ за 2023 г.

Със свое решение правителството прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2023 г.

През 2023 г. инспекторите от АДФИ са приключили 454 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 519 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции през отчетния период. От тях 481 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 38 са препратени по компетентност на други държавни органи.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2023 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (57%), следвани от инспекции в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала (24%), разпоредители по държавния бюджет (14%), други разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%) и други обекти (2%).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 3 851 959 лв., от които 2 543 929 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ. При 27 извършени финансови инспекции и проверки са установени 53 индикатора за измама. При 29 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 35 договора за финансиране.

През миналата година 303 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67% от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 407 обществени поръчки, при които са разходвани средства за близо 4,8 млрд. лева. При 592, или 42% от всички проверени обществени поръчки, са установени нарушения. Установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица са в общ размер на 418 323 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 3 276 305 лв. или 87%. Възстановените вреди са 201 724 лв. или 48% от общо установените през 2023 г. По време на финансовите инспекции са възстановени вреди в размер на 131 703 лв. У станове ни са 779 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и са съставени 737 АУАН срещу отговорните лица.

Съставени са 1 404 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 131 О са срещу физически лица и 94 срещу юридически лица. Издадени са общо 591 бр. наказателни постановления. От тях 391 са издадени по АУАН, съставени през 2023 г., а 200 са издадени по АУАН, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 41 %, отменени са 5% и 54% не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност па деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища по културата.

С чл. 1 от Постановлението се одобряват допълнителни разходи за 2024 г. от централния бюджет, в размер на 91 390 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството па културата по реда на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2024 г.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

С проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. за финансиране на проекти на държавни и общински културни организации, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с цел създаване и развитие на културни продукти.

Допълнителните средства в размер на 5 000 000 млн. лв. ще бъдат предоставени на държавни и общински културни институти след обявен конкурс съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

С друго правителствено постановление по бюджета на Министерството на културата се одобряват допълнителни разходи, предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., област „Култура и изкуства:

– По „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – 1 700 000 лв., в т.ч. за програма „Движимо културно наследство“ за проекти на музеи и галерии – 1 000 000 лв. и за програма „Визуални изкуства: (дейност на общински и частни организации) – 700 000 лв.;

– По „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ – 4 000 000 лв., в т.ч. 2 600 000 лв. за дофинансиране на културните програми на единадесетте БКИ в чужбина, 1 000 000 лв. за активна културна политика на министерството на територията на Република Северна Македония и 400 000 лв. за финансиране на културни събития по линия на международна дейност на Министерството на културата;

– По бюджетна програма „Администрация“ – 1 700 000 лв.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството даде съгласие да бъдат премахнати неизползваеми имоти в лошо техническо състояние, които са разположени на територията на пристанище Варна. Постройките са били предоставени за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, но сега ще бъдат обявени за частна държавна собственост. Постройките не могат да бъдат функционално преустроени, за да се използват за оперативната дейност на пристанищния оператор и създават затруднения за осъществяване на пристанищните дейности и услуги.

Правителството даде разрешение за промяна в статута на части от имоти, които се управляват от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Обектите (санитарно помещение и стрелочна кабина) се обявяват за частна държавна собственост и ще бъдат премахнати от активите на компанията поради лошото им техническо състояние. Сградите попадат в зоната на изграждане на нова, модерна жп инфраструктура между гарите Зимница и Стралджа.

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху два имота – частна държавна собственост, намиращи се в село Герман, Район Панчарево.  Имотите, с площ 913 кв. м и 3372 кв. м, се прехвърлят на Столична община за изграждане на улици, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването им общината е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата. За целта областният управител на област София трябва осъществява периодични проверки и контрол за изпълнението на правителственото решение.

Министерският съвет даде съгласие „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД да продаде три броя жп стрелки. Съоръженията са на територията на екипировъчен пункт Самуил, не се използват в основната дейност на дружеството, но поддръжката им изисква разходи. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

Разрешава се изпращането на до 10 военнослужещи на длъжности в състава на Противоминната военноморска група в Черно море на територията на Румъния и/или Турция

Правителството прие решение, с което се разрешава изпращането и използването извън територията на страната за участие в състава на Противоминната военноморска група в Черно море на до 4 (четири) военни кораба ( клас фрегата – с екипаж до 153 военнослужещи, клас противоминен – с  екипаж до 50 военнослужещи) с щатното им въоръжение, в съответствие с графиците за използването им и зоната на операцията, определени по реда предвиден в Меморандума за разбирателство за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море, подписан между България, Румъния и Турция на 11.01.2024 г.

Военните кораби ще изпълняват задачи, съгласно Меморандума за разбирателство за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на страните по Меморандума.

Разрешава се изпращането на до 10 военнослужещи от Въоръжените сили на България на длъжности в състава на Противоминната военноморска група в Черно море на територията на Румъния и/или Турция.

Одобрени са резултатите от Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество

Правителството  одобри резултатите   от Деветото заседание на Междуправителствената    българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе на 26 и 27 март 2024 г. в град Кишинев, Република Молдова. Заседанието се проведе под председателството на заместник­министъра на икономиката и индустрията на Република България Ирина Щонова и на министъра на енергетиката на Република Молдова, Виктор Парликов.

В рамките на сесията бяха обсъдени въпроси свързани с ИКТ сектора, енергетиката, образованието и науката, опазването на околната среда, транспорта и съобщенията, интелектуалната собственост, туризма, селското стопанство, регионалното развитие и други.

По време на сесията Комисията набеляза съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 7 май 2024 г. в Брюксел, Белгия.

В рамките на форума се състоя ориентационен дебат за необходимите допълнителни промени за приемане на Директивата за прилагане на принципа на равното третиране.

Одобрени бяха Заключения на Съвета относно икономическото овластяване и финансовата независимост на жените. Министрите обсъдиха и предизвикателствата пред участието на жените в обществения живот и споделиха добри практики в тази област.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

Правителството одобри днес допълнителни средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2024 година.

Съгласно Решения на Министерски съвет № 528/22.07.2021 г., № 721/13.10.2023 r. и № 865/07.12.2023 г. на жалбоподателите следва да се изплатят обезщетения на обща стойност 33 100 лева от бюджета на Министерството на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите, са планирани в централния бюджет.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Със свое протоколно решение правителството одобри позицията на България по дело С-121/24 „Ваниз“ ЕООД на Съда на Европейския съюз. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново относно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Запитването касае определяне на обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност и установяване на съответствието на тази разпоредба с правото на ЕС.

С решението си правителството дава съгласие за встъпване в производство.

Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване на Съда на Европейския съюз по това дело, за да се постигне еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовно заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика”, част ,,Енергетика“, което ще се проведе в Брюксел на 30 май 2024 г.

По време на заседанието се предвижда министрите да приемат заключения на Съвета в областта на устойчивата електроенергийна мрежова инфраструктура. Планира се и обмяна на мнения по актуалното състояние на Европейската зелена сделка и съобщението „RePowerEU: quo vadis?“.

Одобрената от МС позиция разглежда положително отчетената необходимост от ускорено развитие на енергийната свързаност на национално и регионално ниво. Отчита се необходимостта електропреносните и разпределителните мрежи да бъдат модернизирани, дигитализирани и да се приложат гъвкави решения за справяне с енергийния преход.

По време на заседанието на енергийните министри в Брюксел се очаква ЕК да представи информация за националните планове в областта на енергетиката и климата, както и процедурите, свързани с приемането на механизми за капацитет. Планира се да бъде проведена и непублична сесия, посветена на подготовката за зимния сезон с оглед прекратяването на споразумението за транзит на природен газ през Украйна. Делегацията на Унгария ще представи работната програма на предстоящото Унгарско председателство на Съвета на ЕС.

Правителството одобри промени по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Правителството одобри седемнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което се предвижда изменение на текстовете в част от мерките и подмерките, както и прехвърляне на средства между различни приоритети и фокус области.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по ПРСР 2014 – 2020 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промени в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на Програмата и успешното приключване на програмния период.

Правителството одобри промяна в делегацията на България в 112-та сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри промяна в състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 112-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 3 – 14 юни 2024 г. в гр. Женева, Швейцария.

Делегат на Конференцията от името на организациите на работниците и служителите ще бъде Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“.

Позицията на България за 112-та сесия на Международната конференция на труда беше одобрена от правителството на 15 май. По време на сесията ще бъдат поставени въпросите за фундаменталните принципи и права на работа във връзка с Декларацията на МОТ от 1998 г., изменена 2022 г., за осигуряване на достоен труд в сектор грижи и създаване на нов стандарт във връзка с биологичните опасности. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави – членки на Международната организация на труда, на ратифицирани от тях международни трудови стандарти.

Министерският съвет предприема мерки за решаване на ликвидните проблеми на фонд „Сигурност на електроенергийната система“

В срок до 30 юли 2024 г. фондът „Сигурност на електроенергийната система“ трябва да представи на министъра на енергетиката и на министъра на финансите информация за реалното изпълнение на прогнозираните в ценовото решение на КЕВР негови приходи и разходи за ценовия период 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г. На база на тази информация, до 30 октомври 2024 г., министърът на енергетиката, въз основа на анализ, следва да предложи на МС мерки за покриване на натрупания дефицит по бюджета на фонда „Сигурност на електроенергийната система“ за настоящия ценови период. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Към настоящия момент фондът не разполага с достатъчно ликвидни средства за погасяване на задълженията си. Постъпилите средства във фонда през последните години бяха използвани за изплащане на компенсации по одобрени от Министерския съвет програми за компенсиране на цените на електрическата енергия и природния газ, заради което реалните приходи и разходи на фонда са в дисбаланс. От своя страна, това доведе до невъзможност фондът да изпълнява задължението си за покриване на разходите, прогнозирани от КЕВР в действащото ценово решение. В тази ситуация успешното приключване на ценовия период е възможно единствено чрез одобряване от МФ на лимит за плащане в СЕБРА, което създава задължения на фонда към бюджета.

С друга част от днешното си решение Министерският съвет възложи на Министерството на финансите при определянето и актуализирането на този лимит за съответния месец да включва сумите за плащания по чл. 36б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергетиката, предвидени в ценовото решение на КЕВР за текущия ценови период.

Министерският съвет прие доклад на министъра на енергетиката за гарантиране снабдяването на електрическа енергия на територията на страната

Министерският съвет се запозна и прие доклад на министъра на енергетиката във връзка с решение на Народното събрание 31.01.2020 г., с което се задължава Министерският съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД („БЕХ“ ЕАД). Припомняме, че дружествата от БЕХ са определени като стратегически обект от значение за националната сигурност.

Също така съгласно чл. 4, ал.2, т.8 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), по съображения за сигурност на снабдяването.

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъсваемост на доставките на крайните снабдители, министърът на енергетиката запозна МС с възможностите за изпълнение на цитираното решение на Народното събрание.

Изменя се Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на изменение и допълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с РМС № 552/28.07.2021 г.

Приемането на проекта е необходимо, защото ракът на маточната шийка заема второ място по честота на ракови заболявания сред жените на възраст между 15 и 44 години.

С новия документ се предвижда допълване на работната програма и финансовия разчет на Националната програма за 2024 г.

Чрез актуализираната Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. ще се допълнят нормативно определените дейности, финансирани от Национална здравноосигурителна каса за скрининг на жените за рак на маточната шийка, чрез провеждане на прегледи от специалист по акушерство и гинекология и взимане и изпращане на материал за цитонамазка с последващо интерпретиране на резултата от специалист по клинична патология на жени, независимо от здравноосигурителния им статус на възраст 20-29 г. и 40-49 г. без рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката и здравнонеосигурени жени на възраст 30-40 години.

Предвижда се да бъдат извършени 90 000 бр. прегледа при лекар специалист по акушерство и гинекология и 90 000 бр. медико-диагностични изследвания на цитонамазка, като ще са необходими допълнителни средства в размер на 9 000 000 лв. за трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

За провеждане на скринингови кампании за злокачествени новообразувания на шийката на матката сред групи от здравото население са необходими 3 000 000 лв. От тях с осигурените средства от 1 000 000 лв. ще бъдат покрити разходите за преглед от лекар специалист по акушерство и гинекология и медика-диагностични изследвания на цитонамазка сред уязвими групи от населението в труднодостъпни и отдалечени райони изследване съгласно НРД, както и разходите за техническата поддръжка на мобилните медицински кабинети (гориво, винетки и ремонти). С 2 000 000 лв. от предоставените средства ще бъдат покрити и разходите за провеждане на информационна кампания чрез различни средства за информиране на населението, отпечатване и разпространение на информационни материали, заснемане и излъчване на информационни клипове в средствата за масова информация.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията. С проекта на Постановление се предлага оптимизиране на организационната структура в министерството.

С цел постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството се предлага преструктуриране на част от дирекциите в специализираната администрация и извършване на промени в тяхната функционална отговорност. С измененията ще се въведат и промени в общата администрация с включване на допълнителни дейности и прецизиране на задължения в отделните дирекции.

Структурата и функционалните характеристики на отделни административни звена, определени в настоящия Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията водят до затруднения в оперативното изпълнение на част от функциите и задачите на министерството от една страна, а от друга е необходимо актуализиране на функционалната компетентност на звената предвид дигитализацията на процесите в администрацията и промените наложени от ангажиментите ни по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Ефективното изпълнение на задълженията на служителите в преструктурираните дирекции ще бъде осигурено чрез запазване на нормативната численост на администрацията.

С промените се отстраняват и някои несъответствия във функционалните компетентности на дирекциите, възникнали вследствие на разделяне на Министерство на икономиката – на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.

Изменя се Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 26 февруари 1998 г.

Необходимостта от въвеждане в националното законодателство на нови образци на лични документи, издавани от Република България, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1157 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2019 година относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение, и по-конкретно предвижда се личната карта да притежава електронен носител на информация, който съдържа биометрични данни, а разрешението за пребиваване, което се издава от МВР, ще се съобрази с унифициран дизайн съгласно Регламент (ЕО)1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни и Регламент (ЕС) 2017/1954 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета.

Съобразяването на новото поколение български лични документи със спецификациите в документ 9303 на ICAO, които са общоприложими за машинночитаемите документи за пътуване и осигуряват оперативна съвместимост в световен план, ще улесни свободното движение на хора. Въвеждането на единните минимални стандарти за сигурност във връзка с формата на документите, действащи в ЕС, ще улесни тяхната проверка и контрол на автентичността от страна на другите държави членки, като ще направи тяхното използване по­бърза, по-лесно и по-сигурно.

За определянето на размера на държавните такси в МВР е изготвена Методика за изчисляване на размера на таксите за издаване на българските лични документи. Методиката е съобразена с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 2012 г.

Въз основа на посочената методика са определени следните размери на такси на български лични документи за обикновена услуга, а именно:

–              лична карта – 30 лв.;

–              карта за пребиваване – 40 лв.;

–              разрешение за пребиваване – 40 лв.

Предлага се запазване на размера на таксата от 18 лв. за обикновена услуга за новата лична карта до края на 2024 г., а считано от 01.01.2025 г. да се издават документа лична карта с размер на таксите, определен по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

С оглед на това, че определеният по реда на методиката по чл. 7а от ЗОАРАКСД размер на такса за разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се намалява от 45 лв. на 40 лв. е предложено тя да започне да се събира от 17.06.2024 г.

Таксите ще се дължат срещу извършването на услуга и са определени с оглед на разходите по извършване на тази конкретна услуга, а не принципно и независимо от естеството на услугата.

В резултат от възприемане на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1157 ще отпадне възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на лица от 18- до 70-годишна възраст ще се издава лична карта с 10-годишна валидност, а на лице над 70 години – лична карта с 30-годишна валидност.

С оглед запазване на установената практика на провежданата социална политика преференциалните такси за издаване на лична карта целевите групи граждани се запазят, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга:

  1. За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;
  2. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.;
  3. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;
  4. За издаване на лична карта на лица от 18- до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.;
  5. За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв.;
  6. Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв.

Размерът на таксата за карта за пребиваване на членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, е 30 лв. за обикновена услуга. За бързо издаване на посочения документ таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Размерът на таксата за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец е 40 лв.

Също така, в чл. 21 от Тарифа № 4 все още съществува такса за издаване на контролен талон независимо, че с промените в Закона за движението по пътищата ( обн., ДВ, бр. 67 от 2023 г.) е отменена възможността при издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му да получава контролен талон. Поради това предвидената в ал. 3, 4 и 7 на чл. 21 от Тарифа № 4 държавна такса за издаване на контролен талон отпада.

Прието е допълнение към  Разпореждане на МС  за дивидентите на държавните предприятия

Правителството прие допълнение на свое Разпореждане № 1 от 2024 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Актът е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Допълва се постановлението за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване

Министерският съвет прие Постановление на Министерския за допълнение на ПМС № 82 от 03.04.2024 г. за приемане на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

С Постановлението се преодолява липсата на правна регламентация по отношение на реда, който следва да бъде прилаган спрямо правоотношенията, възникнали преди приемането на новата Наредба, касаещи съгласуването и изпълнението на постъпили програми, във връзка с летен туристически сезон 2024, които понастоящем са в процес на разглеждане и/или за съгласуване от министъра на туризма.

С Постановлението се преодолява съществуващата празнота по отношение на реда за упражняване на контрол върху одобрените към 31 март 2024 г. програми, касаещи летен туристически сезон 2024.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *