49-то заседание на Общински съвет – Поморие на 18.04.2023 г.

49-то заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 18.04.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-191/14.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ IV – 395 в кв.7 по регулационния план на с.Бата, общ.Поморие.

2.ОС-193/14.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на частен характер на имот – общинска собственост.

3.ОС-198/20.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

4.ОС-199/20.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на процедура за избор на Управител на „Чистота Поморие“ ЕООД по Решение № 980/20.12.2022г. на Общински съвет – Поморие, обявяване и провеждане на нова конкурсна процедура.

5.ОС-201/21.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предложение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – АПК, кв.15 по плана на с.Габерово, община Поморие.

6.ОС-219/28.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на самостоятелен обект в страда с идентификатор 35033.501.195.l.8 по КК и КР на гр.Каблешково.

7.ОС-221/28.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2023-2026 година в частта за местни дейности на Община Поморие.

8.ОС-233/03.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023 г.

9.ОС-234/03.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Александрово.

10.ОС-243/05.04.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2022г. на читалищата на Община Поморие.

11.ОС-249/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ VІІ кв.24 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

12.ОС-250/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на идеални части от поземлен имот съответстващ на УПИ І кв.33 по регулационния план на гр.Поморие.

13.ОС-251/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ І кв.21 по регулационния план на с.Косовец, общ.Поморие.

14.ОС-252/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – имоти в гр.Поморие.

15.ОС-253/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в община Поморие.

16.ОС-254/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-169 кв.35 по регулационния план на с.Страцин.

17.ОС-255/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Генерален план за организация на движението в гр.Ахелой.

18.ОС-256/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Генерален план за организация на движението в гр.Каблешково.

19.ОС-258/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно допълнителни средства необходими за изпълнение на проект по договор с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 от мярка 19.

20.ОС-263/10.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за построяване на Филиал за спешна медицинска помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас в поземлен имот с идентификатор 57491.501.688 по КККР на гр.Поморие.

21.ОС-264/10.04.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

22.ОС-269/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети по бюджета на Община Поморие за 2023г., предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023г., на основание Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г. и ПМС №7 от 19.01.23г.

23.ОС-168/28.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2021г. – 2022г.

24.ОС-196/16.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на задание за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III5353 /ПИ 57491.501.414/ и УПИ IV5354 /ПИ 57491.501.415/, в кв.270 по плана на гр. Поморие.

25.ОС-227/30.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в с.Гълъбец, община Поморие, област Бургас.

26.ОС-228/30.03.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“.

27.ОС-238/04.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023г.

28.ОС-240/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване изпълнението на маршрутно разписание на автобусна линия с. Каменар – гр. Поморие.

29.ОС-241/05.04.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на Ценоразпис, за продажба на дървесина от склад, добита от горски територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, считано от 01.05.2023г.

30.ОС-244/05.04.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

31.ОС-245/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на План – програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2022г.

32.ОС-246/05.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План – програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2023г.

33.ОС-248/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ III2040, кв.137а (ПИ 57491. 507.152 по КК), по плана на гр.Поморие, община Поморие.

34.ОС-257/06.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”.

35.ОС-259/07.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на наемна стойност за сключване на договор за временно ползване за периода 2017-2023 на поземлени имоти с идентификатор № 57491.21.238 и № 57491.21.251 частна собственост в землището на гр. Поморие, община Поморие.

36.ОС-261/07.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие.

37.ОС-265/10.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.

38.ОС-267/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 66, 67, 68 и 69 по действащ регулационен план на гр. Ахелой, община Поморие и обособяване на урегулиран поземлен имот отреден за строителство на КПС поземлен с идентификатор 00833.5.404 по кадастрална карта на гр. Ахелой, община Поморие.

39.ОС-268/11.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за присъждане звание „Почетен гражданин на Поморие“ на   г-н Милчо Талев.

40.Текущи.