News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
June 2024
ПВСЧПСН
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Обществено представяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ в гр. Поморие 
13.10.2009 23:35:25
Снимката в цял размер... Click to enlarge?

Днес  13 октомври 2009 г., от 10.00 часа в залата на Община Поморие се състоя публично представяне на проект за техническа помощ „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на град Поморие”.    

Общественото обсъдане бе открито от кмета на община Поморие инж.Петър Златанов: „Уважаема г-жо омбудсман, уважаеми дами  и господа, уважаеми членове на екипа разработващи проекта за разширение и модернизация на  пречиствателна станция за отпадни води в град Поморие, споделям своето радостно възхищение от това, че намерихте време да присъствате на тази презентация. От изключителна важност е това да има такова съоръжение като ПСОВ, която да бъде последния вик, така да се каже на технологичното развитие на този вид съоръжения. Колко е важно за община Поморие, за град Поморие, което е свързано с новия общ устройствен план. Колко  е важно това за промяната на екологичната визитка на нашата община, а ние трябва на всяка цена да защитим природата. Да защитим условията, в които живеем не само за себе си, а  и за тези, които идват след нас. Разчитам на един конструктивен диалог с презентиращите членове на екипа, разработващи идейния  проект за пречиствателната станция. Тук са и представителите на Министерството на околната среда  и водите, на наблюдаващите  специалисти по нашия проект  г-н Бойчо Шокорлиев  и неговият сътрудник Виктор Иванов и се надявам в един диалогичен режим да получим една по-пълна представа за това, което предстои да стане и което търсим като реализация в следващите една или две години. Благодаря ви още веднъж. Да се надяваме, че ще ни поднесат само радостни решения.”

С целите на проекта, начини на финансиране, етап на изпълнение и очаквани резултати  запозна присъстващите  г-жа Даниела Димитрова:

„Процедурата, по която този проект се финансира  и изпълнява е техническа помощ за подготовка на инвестиицонни проекти, приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и  отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалент жители  и в населени места под 2000 еквивалентни жители, попадащи в градски аукционни ареали. Оперативната програма е от 2007-2013 г. Стойността на проекта е 1 469 592 лева. Много добре е , че проектите се изпълняват на територията на цялата страна  и трябва да имат тясна връзка с общинските и националните стратегически документи за развитие за периода, който е в програмния период на изпълнение.  И в тази връзка това е връзката с общинския план за развитие от 2007 до 2014 година. Една от стратегическите цели на общинския план за развитие е създаване на благоприятна жизнена среда за всички жители на община Поморие и екологичният баланс на природата в региона е от голяма значимост, както за развитието на туристическия бизнес, който е приоритетен в региона. Както  и за балансирането на искономическото развитие, осигуряването на работни места и осигуряване на по-високо качество на живот на хората в община Поморие.
Специфичната цел на  оперативната програмата е опазване на околната среда и водите. Връзката с европейското изискване е, че община Поморие попада в Приложение 1 на  Директива 91271 за ъгломерации с над 10 000 еквивалентни жители  и това което е договорено и много важно, че до 31 декември 2010 в община Поморие се предвижда пречистване на отпадни води на 112 000 жители за сезона. Датата на представяне на проектното предложение беше на 7 май 2008 г. Официалното решение, което община Поморие получи за финасиране е на 10 ноември 2008 г., а дотговорът между МОСВ и общината беше сключен на 12 януари 2009 г. Изпълнението на проекта е за 18 месеца.
Конкретната цел е пълна проектна готовност за разширяване и модернизация на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води, както  изготвяне на цялостната документация, необходима за подготовка на етапа на стартиране на сторителните работи. Искам да спомена, че съществуващата пречиствателна станция ще бъде реконструриана в конвенционален по-висок режим по време на активния туристически сезон и нисък през останалото време.

Специфичните цели от реализацията на този проект са пречистване на отпадъчните води на град Поморие и новоограждащите се урбанизирани територии около него. Това изискване е спазено, на водоприемника  Черно море чрез дълбоководно заустване на една морска миля извън зоната на санитарен контрол. Пречиствателното съоръжение ще обслужва 112 000 еквивалентни жители, а основното е опазването и съхраняването на околната среда, подобряване на жизнената среда и екологичната инфраструктура на цялата община. И не само на общината, защото Черно море  не е само в община Поморие.
Дейностите, които са застъпени в този проект са: изработване на прединвестиционни проучвания, геоложки, хидрогеоложки проучвания и финансово-икономически анализи, издаване на разрешително за дълбоководно заустване, което стана факт преди две седмици. Получени са разрешителни за изграждане на съоръжения от такъв тип за пречиствателни станции, изготвяне и одобрение на инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на пречиставтелна станция гр.Поморие. Има се предвид две фази- фаза на проектиране,т.е. идеен порект и след това изработването на проекта. В  момента може да се каже, че завършва етапът на изработването на идейния проект. Изработване на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител, предвижда се съгласно становищата, които поне в последните месеци бяха възложени, че изпълнението на строителството  и работното поректиране трябва да вървят заедно.И след това изготвяне и комплектоване на проектно предложение за последващо финансиране по Оперативна програма  „Околна среда”.Бих желала да спомена, че процедурата, която беше отворена и беше прекратена за финансиране на пречиствателни станции за отпадъчни води над 10 000 еквивалентни жители, кандидатстването беше в края на януари. Ние опитваме по вяскакъв начин колкото се може по-бързо да реализираме това инвестиционно намерение, но не винаги всичко зависи от нас.

Непосредствените резултати, които се целят са всичко онова, което беше изговорено- пълна техническа документация на инвестиционен  проект за реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Поморие и в крайна сметка осигуряване на реална възможност за финансиране и реализация на инвестицията.

Дългосрочното въздействие е преодтвратяване на замърсяването на крайбрежната зона в района на Поморийския залив, подобряване на санитарно-хигиенните условия на средата, пречистване на отпадъчните води образувани от  120 000 еквивалент жители, опазване чистотата на морските води, опазване чистотата на повърхностните подземни водоизточници в непосредствена близост до Черно море.

Това, което до момента е изпълнено: проведена обществена поръчка  и сключен договор  с консорциум„Бетонинтелект-ДЕДАЛ”, изтготвени са прединвестиционните проучвания, има вече  финансово икономически анализи, има разрешително за дълбоководно заустване на миля извън зоната за санитарен контрол Има готов идеен проект, чака се обявяване на процедура за строитество за реконструкция от управляващия орган на Оперативна  програма” Околна среда” и се надявам до края на годината да може да се кандидатства и за строителството. Това което предстои е изготвяне на тръжна документация на изпълнител, обявяване на обществената поръчка на избор изпълнител, строителството и пускане в експлоатация.Това може би ще отнеме 36 месеца в най-добрия случай.Г-н Майкъл Захариас, представител на Консорциум „Бетонинтелект-ДЕДАЛ”: „Г-н Кмете, дами и господа, от името на екипа на Консорциум „Бетонинтелект-ДЕДАЛ” искам да ви представя нашия идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води в Поморие. Аз мисля, че този проект  е много важен не само за Поморие, а за целия район, защото всяко замърсяване предизвикано от общината, ще засегне целия район и всички плажове. Бих искал от това място да благодаря на завеждащия ВиК Бургас г-н Тенев за съдействието, което оказа по отношение на данните, които са изключително важни при проектирането на модернизация на една пречиствателна станция.Преди дни посетих съществуващата пречиствателна станция.  И преди това съм я виждал няколко пъти и бях изненадан да установя, че тази пречиствателна станция, независимо че беше стара, даваше много добри резултати що се отнася до отстраняването на органични вещества.Това е от изключителна важност в предложената философия на нашия идеен проект, защото ако имате нещо добро, няма да го изхвърляте, естествено.     
Съществуващата пречиствателна станция има два малки проблема.Първият, че няма да е достатъчна за обслужване на населението до 2013 г., защото се очаква то да нарасне.И един доста незначителен проблем, че съществуващата станция не обръща внимание на отстраняването на биовещества, на хранителни вещества

което означава азот и фосфор. Защото точката на заустване, близкостояща до морето и разположена в залив и затова трябва по тази причина да отстраним от водата тези хранителни вещества. В противен случай вие ще виждате това, което сега се вижда на вашите плажове, те са със зелени остатъци, които показват, че има замърсяване, предизвикано от това, че не са отстранявани азотът и фосфорът.Виждате една класическа конвенционална пречиствателна станция, но тя може да обслужва максимум 72 000 еквивалент жители. Следователно всяка бройка по-голяма от тази, всяко увеличаване на населението ще предизвиква пречистване с по-ниско качество на водата. Друг проблем на съществуващата станция е обработката на утайката. Пречистването на утайката е анаеробно изгниване и изсушаване на утайката и създаване на лоши миризми. Недостатък е зависимостта от времевите условия и има ниска ефективност на утайката. Затова ние решихме да вземем биологичната част такава каквато е и да я подобрим, за да можем да удовлетворим изискванията.Тези изисквания трябва много стриктно да се спазват, защото както вече споменах точката на зустване е в Поморийския залив. След това сме решили също така да можем да направим  съоръжение, което да обслужва допълнителната бройка от 40 000 еквивалент жители до 2013 г.

На слайда виждате характеристиките на новата пречиствателна станция, която ще обслужва до 40 000  повече еквивалент жители през високия сезон наследващите години. Друга важна особеност на нашето предложение е както съществуващата пречиставтелна станция, така и новата линия ще бъдат разположени в границите на пречиствателната станция.Няма да се нарушават тези граници, нама да се излиза извън тях.Обобщавам това, което казах досега. Значи, ние трябва да подобрим съществуващата пречиствателна станция за отстраняване на азота  и фосфора и да осъществим ново обработване на утайката. И да построим една нова пречиствателна линия в съседство до старата така, че и двете заедно да обслужват общо 112 000 еквивалент жители. Що се отнася до новата станция, ние сме изследвали две алтернативи. Едната е конвенционална система с активирана утайка,  а другата алтернатива е система  с разширена аерация.И двете алтернативи са много добри. Разликата между двете е, че вторият метод- система  с разширена аерация е по-лесна за реализация.И освен това намалява и дейностите по отношение на пречистване на утайката.От друга страна, методът с разширена аерация изисква по-голямо потребление на енергия и това  е било спънката, която ни е пречела да изберем тази система за станция Поморие. И затова

сме предпочели другата система. Базирайки се на моя опит през всичките тези години в тази област, тези системи  с разширена аерация са по-подходящи за по-малък брой население 30 -40 000 жители. Значи една от причините, която пак споменавам за конвенционалната схема е потреблението на енергия. Втората причина, която също  е много важна  и се отнася за станция Поморие е следната. В момента имаме станция за 72 000 жители. Така че трябва да се направи система за обработване на отпадни води  за конвенционална схема, с гравитачни уплътнители, анаеробни изгниватели. След като веднъж вече сте направили това, защо да избираме друга система, примерно с разширена аерация, след като така или иначе вие трябва в по-голямата съществуваща станция да направите нови съоръжения за обработка на утайката. / Отваряйки една скоба, искам да кажа, че на слайда може да видите от какви съоръжения се състои една конвенционална система./ Времето на престой на твърдите вещества е 13 дни, съгласно тази система.

А при другата система разликата е следната. Последна точка -анаеробни изгниватели за утайка, не е нещо обичайно за този вид  системи с разширена аерация. Но защото вече има изградени такива за конвенционална система, сега не могат да бъдат избегнати. На база на тези два фактора – разходи за експлоатация  и фактори, които не могат да бъдат избегнати, поради съществуването на конвенционална схема, ние сме избрали новата пречиствателна лииня да бъде конвенционална също като съществуващата. /На слайда може да видите предимствата и недостатъците на двете системи/. Представени са разходите за строителство за двете схеми и това са просто прогнози, които възлизат на един милион.

Искам да ви кажа, че предложената конвенционална  система представлява една нова технология   и дори е над възможно най-последните технологии, стъпка над тях. И понеже изискванията за изхвърляне на вещества в морето са много строги, особено за фосфора, ние предлагаме един нов резервоар за тази цел, който ще бъде от много голямо значение. По този начин максималното отстраняване на фосфора ще бъде възможен.Това  е, защото обратната утайка съдържа нитрати, които съдържат кислород. И този кислород създава проблеми в анаеробния резервоар и по тази причина ефективното отстраняване на фосфора леко намалява. И за да избегнем това, ние сме включили в тази система това ново съоръжение, което е изцяло ново.

В обобщение на моя идеен проект- какво сме направили?

Понеже входните съоръжение не са били достатъчни за 112 000 еквивалент жители, както се очаква да бъдати понеже е съществувала много стара технология , ние сме приложили три нови съоръжения – за предварителна обработка, за пресяване и отстраняване на мазнини и пясък. Значи, когато водата навлиза в пречиствателната станиця, тя минава първо през тези съоръжения, които са за предварителна обработка.Там сме направили една разделителка камера, която да разделя потока в съществуващата стара част и в новата. Направили сме предложение за съоръжение за отстраняване на азота и фосфора. Що се отнася до съществуващата станция, ние спряли до изхода, друго не сме направили по нея.

Какво сме направили на новата станция-  първо за първично утаяване, след това съоръжения за отстраняване на азота и фосфора преди големите аеробасейни.След това има биологично утаяване  и след това събираме поотците от старата и новата част в един улей, улея на Паршъл, който е за измерване на потока.

Сега съществуващата станция има ораторно съоръжение, което заема доста голямо място  и може да създаде проблеми.Затова сме поставили ново за ултравиолетова дезинфекция.Но поставяйки това ново съоръжение за UV дезинфекция, трябва да имате предвид, че то няма да бъде ефективно, ако нямаме по-малко от 15 милиграма на литър с разтворени вещества. Имайки предвид това, а също така и факта, че искаме да постигнем по-високо качество на изходящия поток, ние сме добавили и два гравитачни пясъчни филтъра. В този случай обеззаразяването с ултравиолетови лъчи ще бъде много по-активно и изходящият поток ще има по-добри характеристики отколкото, ако не съществуваше това UV съоръжение.

Значи, тези трите съоръжения –UV дезинфекционното устройство,  улеят  на Паршъл и пясъчните филтри са общи за потоците, които идват за двете станции-съществуваща и нова.Същото се отнася  и за обработването на утайката. Имаме общи съоръжения за обработването й от двата потока. Значи, ине вземаме двете първични утайки от първичните утаители, ние ги уплътняваме чрез гравитачни уплътнители и ги насочваме към хомогенизиращ  резервоар, където идва  и вторична утайка след механични уплътнители. Поставили сме  уплътнители, а не гравитачни, за да избегнем повторно изхвърляне на фосфор. Защото, ако поставим гравитачен уплътнител при вторичната  утайка,тя трябва да остане в резервоара между ден  и ден и половина.  И това ще бъде достатъчно, за да се реимитира фосфорът отново  и да се върне в системата без да се отстранява.

Освен това сме решили да поставим механични уплътнители, защото са по-модерни, по-естетически. Хомогенизираната утайка се изпомпва при 35 градуса и произвеждаме газове, които използваме за нагряването на анаеробните нагреватели на административната сграда. И за други неща, ако желаете. А остатъка изгаряме в изгарящо устройство за отпадъци. След като приключим с обработването на водата с пречистването, какво правим с нея? Изходящият поток спазва по много добър начин изискванията и съгласно българското законодателство, този поток трябва да бъде насочен навътре.Така че и двата потока отиват до ревизионен отвор, който е разположен точно на същото място, където е и старият. И след това от там,  чрез налягане изходящите води се изхвърлят до една миля навътре, до 1600 метра, на дълбочина 10 метра. Значи, биохимическият потребен кислород в тази крайна точка ще бъде 0,3-0,5.И ако разгледате другото разреждане и слънчевата активация на микроорганизмите, тогава може да се стигне почти до 0 цифрата за биохимически разтвор.

Представени са и прогнозните разходи за експлоатация и поддръжка, отново за двете системи, като това са само прогнозни цифри и защото това е идеен проект.

Финансирането на този проект е чрез 80% финансиране от Европейския съюз. Останалите 20% са българско финансиране.Таксата за обслужване ще се базира на водата, колкото повече вода пречиствате, толкова повече перчистена вода ще получите и това ще е определящо за таксата. Това е краят на моята презентация.

В момента имайте предвид, че това  е все пак идеен проект, а не работен и създаваме философията чрез него.Инж.Петър Златанов благодари за презентацията на  г-н Майкъл Захариас

И  добави, че получаваме  една добра гаранция, че няма да има замърсяване,  щом се реализира предложения проект.

Кметът на община Поморие каза още:”Сегашната оценка за състоянието на пречиствателната станция излиза, че е с много голям разход на енергия  и това се отразява на потребителите, на всички нас.Новата система предлага не само никакъв компромис по отношение на пречистването на водата, но има предимството за по-малък разход на енергия, което генерира по-малка цена на тази услуга към населението. За мен това, което Общината постави като задание към екипа е изпълнено.”

 

Кметът предостави възможност за въпроси от страна на присъстващите в залата

 

Майкъл Захариас: Искам да добавя, че този проект е направен по такъв начин, че е като хармоника. През ниския сезон ще работят определени съоръжения, а през високия тези съоръжения ще се увеличават. И това е много важно за снижаване на разходите за експлоатация.

 

На въпроса дали може  в края на заустването -на една морска миля и на 10 м. дълбочина да се разположи  естественият биологичен  пречиствател на морето, той отговори следното: „Ако България беше в Атлантичесикя океан, нямаше да направим вероятно нищо.Но след като сме в силно туристически район, трябва да предприемем най-строгите мерки, за да избегнем този проблем.Не забравяйте, че съществуващата пречиствателна станция създава пречистена вода с много добро качество и която вода може лесно да бъде използвана за напояване. Но след като изхвърляме в точката на заустване вода с разреждане със 70 пъти по-голямо, тя става като морската вода, придобива  нейните свойства.  И още нещо да ви кажа. Този дифузер, където преминава изходащият поток през него, неговите отвори трябва да бъдат покрити  със злато или мед, което може би само Саудитска Арабия биха използвали. Златото и   медта отхвърлят мидите. Другото което е, че напорната изходяща тръба трябва да бъде разположена там на определено разстояние. Трябва много да се внимава, няма въздух в изходящата тръба.


 

Кметът предостави възможност за въпроси от страна на присъстващите в залата

 

Г-н Канариев: Толкова ли са чисти тези отпадни води, че могат да се ползват да напояване?

 

Майкъл Захариас, каза че тези пречистени води ще бъдат използвани в голяма степен .

Той поздрави персонала на пречиставтелна станция в Поморие, като каза че характеристиките на изходящия поток са дори по-добри от тези, които се изискват от българското и евроейското законодателство. И добрата работа се  дължи на добрия  екип.

На въпрос дали може да се използва утайката, той отговори, че излишната утайка може да бъде използвана за тор за цветя и дървета, а смесена с други материали може да бъде използвана и като бетонов елемент за пътища или за запълване на сметища. Каза още, че това  е въпрос, над който Общината трябва да помисли каво да  прави с утайката, която излиза от анаеробните нива.

Майкъл Захариас сподели, че когато е работил в Америка, общината на Северна  Каролина поставяла излишната утайка в кутии и ги е раздавала на хората за наторяване на цветя.

Г-жа Елена Мурджева, омбудсман на община Поморие балгодари на екипа по проекта за разясненията, за сериозно свършената работа  и зададе следния въпрос: Сега, когато пречиствателната станция се разшири  няма ли да има опасност от създаване на още по-голям лош мирис?

Получи отговор, че миризмите идват от изгнивателите, но това ще бъде отстранено. Новата станция в Поморие ще бъде една съвременна станция, а  в старата ще има модификация  и няма да се създават проблеми от такова естество.

 

Кметът закри общественото представяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ в гр. Поморие като благодари на присъстващите в залата. И за финал каза, че община Поморие, заедно с МОСВ и Консорциум „Бетонинтелект-ДЕДАЛ” ще направят всичко възможно за опазване на  екологията в района на Бургаския залив

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.