Решения на Министерския съвет

Приетите днес решения в рамките на последното правителственото заседание:

Приет е Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

Правителството прие Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г., чрез който се осигурява възможност за прилагане на комплексен и интегриран подход в грижите за децата и развитие на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата в периода на ранното детство. Документът е разработен в изпълнение на мярка от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.) от Междуведомствена работна група за планиране и координиране на политиките за ранно детско развитие, в която участваха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и други институции, различни организации и професионалисти с експертиза по темата.

Планът е първият национален документ, фокусиран изцяло върху насърчаването на ранното детско развитие. Мерките в него са обособени в 5 области на въздействие:  здраве и хранене; ранно учене, образование и грижи в ранна детска възраст; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила и подкрепа за родителството и ранна детска интервенция. Към всяка от областите на въздействие са разписани конкретни мерки и дейности за тяхното изпълнение.Те включват мерки за подобряване на пренаталната грижа и осигуряване на достъп до здравни грижи и услуги за бременните и раждащите жени; въвеждане на програми за патронажна грижа на национално ниво; осигуряване на подкрепа за подобряване на ранното учене и грижата за деца в ранна детска възраст; осигуряване на достатъчен брой квалифицирани специалисти за работа в услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Заложени са и дейности за подкрепа на биологичните семейства с цел превенция на изоставянето на деца; осигуряване на ефективна социална закрила за семейства с деца в ранна възраст за намаляване на детската бедност и социално изключване; въвеждане на национална скринингова програма за проследяване на здравето и развитието на всяко дете; въвеждане на система за ранна детска интервенция и други.

Одобрен е План за предотвратяване разпространението на Високопатогенна инфлуенца по птиците в България за периода 2024 г. – 2026 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на План за предотвратяване разпространението на Високопатогенна инфлуенца по птиците в Република България за периода 2024 – 2026 г.

Високопатогенната инфлуенца по птиците (ВПИП) е едно от най-силно контагиозните и смъртоносни заразни заболявания при птиците, нанасящо опустошителни ефекти върху птицевъдния сектор и икономиката на засегнатите региони.

Анализът на епидемиологичната ситуация за периода 2016-2023 г. определи някои слабости в контрола и борбата с болестта и в тази връзка се налага предприемането на координирани и спешни действия, които засягат компетенциите на различни институции, ведомства, организации и други, имащи отношение към борбата с ВПИП.

Основната цел на Плана е превенция, ограничаване на разпространението и щетите, които нанася ВПИП и постепенно изкореняване, доказване и придобиване статут на свободна от заболяването страна/регион чрез прилагане на координирани, повсеместни и системни действия. Изпълнението на заложените дейности изисква дългосрочното им планиране и прилагане на практика.

Аджибадем Сити Клиник е определена за университетска болница

Министерският съвет прие решение за определяне на „Аджибадем Сити Клиник Университетска многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД, гр. София със статут на университетска болница.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи”; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники, или отделения за срока на одобрението. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

България ще предостави хуманитарна помощ за Йорданската хашемитска благотворителна организация и Египетския Червен полумесец в подкрепа на цивилното население в Ивицата Газа

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Йорданската хашемитска благотворителна организация и Египетския Червен полумесец в подкрепа на цивилното население в Ивицата Газа на обща стойност 391168 лв. (200 000 евро ). Средствата ще бъдат разпределени по равно между двете организации. Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

В рамките на възможностите си България е последователна в предоставяната подкрепа за преодоляване на тежката хуманитарна ситуация в Ивицата Газа след началото на кризата в резултата на терористичната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Министерството на външните работи увеличи двукратно планираната за 2023 г. подкрепа, като и през 2024 г. ще бъде запазено същото ниво на финансиране. Подкрепяме всички международни усилия, насочени към облекчаване положението на цивилното население в Газа и за увеличаване на хуманитарните доставки.

От началото на кризата Хашемитско кралство Йордания и Египет играят решаваща роля при предоставянето и улесняването на хуманитарната помощ за населението на Газа, вкл. извършвайки доставки по суша и въздух. От йорданска страна основен координатор на хуманитарните операции е Йорданската хашемитска благотворителна организация. От египетска страна компетентната местна институция, координираща хуманитарната помощ за цивилното палестинско население на Ивицата Газа, под надзора на Министерството на социалната солидарност, е Египетският Червен полумесец.

Предоставянето на хуманитарна помощ за Йорданската хашемитска благотворителна организация и Египетския Червен полумесец в подкрепа на цивилното население в Ивицата Газа ще подпомогне дейността на двете организации, която е от решаващо значение в настоящата тежка хуманитарна ситуация в Ивицата Газа.

Над 1,5 млн. лева за деца без място в детска градина

Държавата ще изплати 1 517 879 лева компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. От тях тях 1 513 985 лева са за 1542 деца в Столична община, а 3894 лева са за четири деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер на 2 790 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. за стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи в размер до 21 317 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, находящи се в землищата на с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно и с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

Съгласно друго решение на кабинета Община Джебел получава собствеността върху поземлен имот и сграда – частна държавна собственост, в с. Папрат. Поземленият имот е с площ 5763 кв. м и ще бъде използван за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с изграждане и поддържане на общинска инфраструктура за подобряване здравосл овното състояние на жителите на общината. До момента имотът е управляван от Областна администрация – Кърджали. Областният управител на Кърджали ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на сто четиридесет и два имота – публична държавна собственост.  Те са разположени на територията на гр. Сливница и с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект: ,,Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман”.

Правителството разреши влизане и пребиваване на научноизследователски кораб на Румъния в морските пространства на Република България

Министерският съвет на Република България реши да разреши влизане и пребиваване на румънския научноизследователски кораб МАРЕ НИГРУМ в морските пространства на Република България в периода 1-20 юни 2024 г. за провеждане на съвместна международна научна експедиция в акваторията на Черно море.

Съвместната научна експедиция е част от проекта „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море“, финансиран от Европейската комисия по Програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и цели провеждане на научни изследвания в интерес подобряване на екологичното състояние на Черно море.

Прекратява се Спогодба за пощенските служби между България и ОАР от 1969 г.

Правителството одобри денонсирането на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Обединената арабска република относно пощенските служби, подписана в Кайро на 07.12.1969 г. Спогодбата има експлоатационен характер, като урежда взаимоотношения между пощенските оператори на двете държави и вече не отговаря на съвременните условия в този сектор.

Правителството одобри проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобрява проекта на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна.

Споразумението от ново поколение – за засилено партньорство и сътрудничество, ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество с Киргизката република, в сила от 1 юли 1999 г., и ще надгради върху постиженията на предходното, като даде нова, актуална и по­амбициозна правна рамка за бъдещо партньорство, в съответствие с настъпилите събития и промени както в страната, така и в регионален и глобален план.

Споразумението представлява важна стъпка към засилване на политическия и икономическия ангажимент на ЕС със страните от Централна Азия. То ще предостави и основата за по-ефективен двустранен ангажимент между ЕС и Киргизката република, ще укрепи политическия диалог и икономическото взаимодействие и ще засили сътрудничеството в широк спектър от области, включително чрез инициативи като Глобалния портал на ЕС и Европейския зелен пакт.

Одобрен е проект на административно споразумение относно проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“ в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС

Министерският съвет прие Решение, с което одобрява проект на Административно споразумение между Министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министъра на отбраната на Кралство Испания, Министъра на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, Министерството на отбраната на Унгария, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на отбраната на Словашката република и Департамента за национална отбрана на Канада и Канадските въоръжени сили относно проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“ в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на Европейския съюз.

Споразумението урежда участието на Канада в проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“, който е инициатива в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС, целяща подпомагане и ускоряване процеса на развръщане на въоръжените сили и подобряване на логистичната им поддръжка в операции, мисии и учения. Проектът създава възможност за координация и взаимно подпомагане между страните с логистични ресурси и експертиза.

Решението на Министерския съвет ще способства присъединяването на Канада към проекта, което ще позволи страната да сподели уникален опит и експертиза по отношение на организиране и осигуряване развръщането на сили на своя територия, през Атлантическия океан до Европа, включително в Далечния Север и в цяла Европа. Като член на НАТО и със значителен опит от участие в мисии и операции тя може да допринесе с добри практики и идеи за развитие на мрежата от логистични хъбове и за осигуряване поддръжката на операции на далечни разстояния, както и за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Одобрена е позицията на България за предстоящото неформално  заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, част ,,Земеделие“

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, което ще се проведе в периода 7 -9 април 2024 г. в гр. Генк, Кралство Белгия.

По време на неформалното заседание министрите ще проведат дискусия на тема. „Към по-отворена стратегическа автономия по отношение на протеиновите култури“ въз основа на предварително разпространен от Белгийското председателство документ с въпроси.

Република България счита, че е необходимо да се направи преглед на европейското снабдяване на веригата по производство и потребление с протеини, като е необходимо да се разработи краткосрочен и средносрочен план за действие за увеличаване на производството и консумацията на протеини на растителна основа в ЕС с оглед на промяна на силната в момента зависимост от вноса от трети страни.

Имайки предвид, че производството на протеини започва от земеделските стопани, считаме, че е необходима комбинация от правила в Общата селскостопанска политика, които да осигуряват стабилна рамка, гъвкави управленски практики и като цяло стимули за производството на богати на протеини култури. Положителна стъпка в това отношение е сегашната дерогация от стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Считаме, че като възможност също така може да се обмисли и стимулирането на отглеждането на богати на протеини хранителни култури и върху земи под угар; повишаване на добавената стойност на схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури, чрез възможност за допълнително финансиране; по-ускорено прилагане на рамка за сертифициране на поглъщането на въглерод, която дава възможност за практики за въглеродно земеделие, свързани с отглеждането на богати на протеини култури.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което се проведе на 7 март 2024 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация беше заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева.

По време на заседанието министрите дискутираха въпроси свързани със забавата на плащанията и за подпомагане на малките и средните предприятия. Обсъдени бяха и мерките в правния акт (регламент вместо директива) които се отнасят за увеличаването на административната тежест и допълнителните разходи, свързани с максималния срок за плащане от 30 дни за всички търговски сделки и с определянето на правоприлагащ орган. Подчертана бе необходимостта от запазване на свободата на договаряне и от повече гъвкавост за отделни сектори и продукти.

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 11 март 2024 г. По време на форума беше постигнатото споразумение между Съвета и Парламента по Директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа.

Проведен бе ориентационен дебат относно Прилагането на Европейския стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър 2024 и бъдещата социална програма. Съветът единодушно прие Съвместния доклад за заетостта за 2024 г. и одобри Заключенията относно годишната стратегия за устойчив растеж и съвместния доклад за заетостта за 2024 г., становището на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно бъдещи приоритети на политиката на Съюза относно Европейския стълб на социалните права, както и основните послания на Комитета по заетостта във връзка с прилагането на Гаранцията за младежта.

Министрите на ЕС по заетост и социална политика обсъдиха и темата със заплащането на труда и се обединиха около мнението, че е време за сближаване на възнагражденията в Общността и премахване на феномена „работещи бедни“.

Близо 27 000 лева ще бъдат вложени в проучването на строителни материали в площ ,,Яковия чифлик-2“

„Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Яковия чифлик-2“, разположена в землището на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи близо 27 хил. лв. в проучвателните дейности.

Минимум 34 000 лева ще бъдат вложени в проучване на строителни материали в площ „Русаля-2“

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД ще проучва строителни материали в площ „Русаля-2“, разположена в землищата на селата Русаля и Хотница, община Велико Търново. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД ще вложи минимум 34 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Атила строй инвест“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Яна“

„Атила строй инвест“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Яна“, разположена в землището на с. Дебрен, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от осемнадесет месеца. През този период дружеството ще вложи минимум 26.5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Акад. Красимир Атанасов е предложен за удостояване с Орден „Стара планина“ за приноса му за изкуствения интелект и информатиката

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои акад. Красимир Атанасов с орден „Стара планина“- първа степен (без лента и без мечове) за неговите значителни научни успехи и приноси в областите на изкуствения интелект, информатиката и математиката и във връзка със 70-годишния му юбилей.

Красимир Атанасов е роден на 23 март 1954 г. в Бургас. Завършва Физикоматематическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1978 г. и постъпва на работа в Изчислителния център на Физическия институт на Българската академия на науките (БАН). От 1998 г. е професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, през 2012 г. е избран за член-кореспондент, а от 2021 г. е и академик. От 2014 г. акад. Атанасов е председател на Научния съвет на института.

В началото на 80-те години на миналия век акад. Атанасов в няколко самостоятелни статии последователно дефинира три нови понятия: ,,Обобщена мрежа”, „Интуиционистки размито множество” и „Индексирана матрица”, а през следващите години в над 1000 публикации и 34 монографии, издадени у нас и в чужбина, той полага основите на техните теории и приложенията им в различни области на науката и практиката.

По разработените от акад. Атанасов теории се работи в редица научни центрове в държави като Белгия, Германия, Великобритания, Полша, Италия, Испания, Русия, Китай, Австралия, САЩ, Южна Корея и др., в които са защитени дисертации в тези научни области. През 2014 г. акад. Атанасов съвместно с други автори предлага още едно понятие – ,,Интеркритериален анализ”, което вече се използва като нов компонент на изкуствения интелект и намира приложения в биологията и медицината, екологията, икономиката, химията и фармацията.

Акад. Атанасов е дългогодишен преподавател по различни дисциплини в Университета „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургаския свободен университет, Софийския университет, Техническия университет- София и Нов български университет. Носител е на наградата „Питагор” за утвърден учен в областта на Технически науки за 2013 г. и на почетен знак на Президента за 2021 г. за изключителен научен и приложен принос.

В последните три издания на Станфордската класация за цялостно кариерно развитие на учените той заема първо място сред учените от България и е в първите 2% учени в света.

Правителството одобри „ДКК“ ЕАД да възложи на „Авионамс“ АД изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16

Правителството прие решение да възложи на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в „Авионамс“ АД, да възложи на дъщерното си публично предприятие изпълнението на цели на публичната политика – изграждане на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16 блок 70.

Предвидено е, че изпълнението на целите на публичната политика ще се осъществи при следните условия – подписване на Споразумение между „Авионамс” АД и Lockheed Martin Global INC, относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Предвидено е и привеждане на съществуващите мощности и инфраструктура на „Авионамс” АД в съответствие с изискванията на Lockheed Martin Global INC, доставка и инсталиране в „Авионамс” АД на предоставеното от Lockheed Martin Global INC безвъзмездно оборудване, инструменти, запасни части, образци и средства за обучение, както и набиране и обучение на персонал.

Настоящото РМС е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 година Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Споразумението предвижда „Lockheed Martin Global” INC да определи български дружества, които отговарят на изискванията и са в състояние да изпълнят проектите, касаещи създаването на базови способности за извършването на ремонт и дейности по поддръжка на системи, свързани с експлоатацията на новите изтребители. След извършено проучване от производителя е установено, че държавното предприятие ,,Авионамс” АД отговаря на условията и може да изпълнява дейности, предвидени в Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребител F-16 блок 70 на територията на страната ни ще позволи България да осъществява собствена, независима и неопосредствана от втора страна логистична поддръжка и експлоатация през целия дълъг жизнен цикъл на придобиваната отбранителна техника, основаваща се на собствена технологична база. По този начин се постига по-­голяма независимост, бързина на действие и по-висока ефективност, в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, и се гарантира сигурност на доставките.

Предвижда се контролът по изпълнението на задължението за изпълнение на цели на публичната политика да се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. Контролът на конкретните дейности във връзка с изпълнението на посоченото задължение ще се осъществява от „Държавна консолидационна компания” ЕАД.

Прекратява се концесионният договор за добив на варовици от участък ,,Дълбоки дол“ на находище „Черепиш“

Концесионният договор за добив на варовици от участък ,,Дълбоки дол“ на находище „Черепиш” ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на парични задължения от концесионера за повече от три месеца. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, лихви и дължими неустойки по договора.

Находище „Черепиш”, участък ,,Дълбоки дол”, се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесионният договор за него е сключен на 19 ноември 2004 г. с „Вархим” ЕООД, гр. Мездра.

Приет е План за действие за периода 2024-2026 г. за изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве

Министерският съвет прие План за действие за периода 2024-2026 г. за изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

Раждането на здрави и пълноценни деца е в тясна взаимовръзка със здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството, а грижите за децата от момента на тяхното зачеване поставят основите на човешкото здраве и формират здравното поведение на всеки индивид. Те са инвестиция в бъдещите поколения и в просперитета на държавата.

С оглед на това един от основните приоритети в плана е промоцията на здраве, като са предвидени дейности, свързани с повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата, здравословния начин на живот на подрастващите и младите хора, превенция на рисково поведение, свързано със здравето, както и дейности за подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и хронични заболявания.

Друг акцент в плана е осигуряване на устойчивост на дейността на 31 Здравно­консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ), които функционират във всички областни градове. В тях лекари, психолози и социални работници осигуряват консултативни и логистични дейности, свързани с организиране на комплексното медицинско наблюдение на деца с увреждания и хронични заболявания, бременни с повишен медицински риск, с патология на бременността или наличие на хронични заболявания и увреждания. Чрез ЗКЦ се финансират и изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

Чрез Плана ще се осигури и провеждането на неонаталния слухов скрининг, чиято цел е ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

Развитието на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания също е сред основните приоритети, като се предвижда да бъдат разкрити Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. В тях ще се осигурява лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и други с цел минимизиране на увреждането и на последствията от него още в ранна детска възраст, както и интегрирани здравно-социални услуги за децата с тежки увреждания, които имат потребност от постоянни медицински грижи. В част от центровете ще се осигури възможност за предоставяне на палиативни грижи за деца.

В Плана е предвидено и развитието на патронажни грижи, чрез които ще се предоставят домашни посещения за деца, свързани с консултиране, съвети и информация за здравословно отглеждане на децата, пълноценно хранене, здравословна и безопасна среда, ранно детско развитие и др.

Одобрен е отчет за изпълнението на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.

С Решение на Министерския съвет на Република България бе одобрен отчет за изпълнението на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.

Съгласно данните в отчета през периода 2018 – 2022 г. са проведени национални проучвания на нивата на радон в сгради, като са проучени напълно 4 области в България. Напълно е проучена, анализирана и систематизирана информацията от проведени измервания за радон на всички училища и детски градини в 9 области. Стартирани са проучвания на работни места, като е разработена и приета Процедура за извършването им, анализирани са стопанските дейности, където е вероятно да възникне риск от облъчване с радон за работещите. На база проведените проучвания за облъчване от радон в жилищни сгради по общини, са идентифицирани райони с вероятност за наличие на повече сгради с по-високи стойности на Обменна активност на радона (ОАР).

Ключов момент в изпълнение на целите на Стратегията и Националния план е участието на държавни, общински, неправителствени и стопански институции, както и на обществото като цяло. Трябва да се отбележи, че е постигнат консенсус между институциите за необходимостта от провеждане на активна политика за намаляване нивата на радон в жилищни и обществени сгради и ползотворна комуникация със строителните експерти, за разработване на програми, свързани с обучение по прилагане на технически изисквания за защита от радон при строителство на нови сгради и реконструкция на стари. За постигане на качествено и ефективно внедряване на описаните в Стратегията цели и приоритети и на основа изводите, които произтичат от представения отчет по изпълнението, Националният план за действие се актуализира на всеки 5 години.

С одобряването на отчета за изпълнение на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. се изпълняват изискванията, регламентиращи включването на облъчването от радон в жилища в общата система за радиационна защита на населението.

Апортират се движими вещи – частна държавна собственост в капитала на държавни лечебни заведения

Министерският съвет прие Решение за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

Активите, предмет на непаричната вноска (медицинска апаратура), са придобити в резултат на изпълнение на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи”, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.

Основна цел на проекта, чийто бенефициент е Министерство на здравеопазването, е да допринесе за намаляването на броя деца с вродени заболявания и намаляването на детската смъртност в страната. Дейностите на проекта са свързани със закупуване и доставка на оборудване за пренатална диагностика и неонатологични грижи, както и провеждане на обучение по фетална морфология на 100 медицински специалисти. В изпълнение на проекта Министерство на здравеопазването закупи и достави 378 високотехнологични медицински апарата в 30 държавни лечебни заведения.

Доставената апаратура има статут на вещи – частна държавна собственост и съгласно чл. 43 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, може да се апортира в капитала на едноличните търговски дружества с държавно участие, както и на тези със смесено държавно и общинско участие, като това ще осигури устойчивост на проекта и ще гарантира максимални ползи за целевите групи и полагаща се грижа за съхраняване и поддържане в техническа изправност и използваемост на апаратурата.

Одобрено е искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Правителството одобри искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС) да изпълнява законовите си задължения, прието на 21 март 2024 г.

С решението на Народното събрание на министъра на финансите е възложено да предприеме необходимите действия за покриване на оперативния дефицит от 1 млрд. лв. във Фонда в срок до 31 март 2024 г. Предвидено е Фонд „Сигурност на електроенергийната система” да използва получените средства за покриване на разходите по чл. 366, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергетиката за ценовия период 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г., съгласно Решение № Ц-14 от 30 юни 2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Правителството счита, че решението е прието в противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 84, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 105, ал. 1 и чл. 106 от Конституцията на Република България.

Облекчава се процедурата за изпращане на преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

Процедурата за изпращане на преподаватели по български език в чуждестранни висши училища ще бъде облекчена, реши правителството. Целта е да се създадат условия за още по-ефективно изпълнение на политиката по засилване, популяризиране и укрепване на чуждестранната българистика.

Разширява се обхватът на потенциалните кандидати, като се допуска участието в конкурси не само на преподаватели, заемащи академични длъжности, но и на тези на преподавателски позиции съгласно Закона за висшето образование. Намалява се преподавателският стаж, необходим на кандидатите, и се дава възможност за признаване на учебната им натовареност по време на командировката за академичното им развитие в България.

Правомощия да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища вече ще имат и държавните висши училища, в които се преподава български език, без да имат акредитация в това професионално направление. Срокът за командироване ще се обвързва пряко с резултатите от работата зад граница за всяка учебна година.

Очакванията са промените да имат положителен ефект върху имиджа на българските лекторати в чуждестранните висши училища и да допринесат за повишаване на качеството на преподаването и интереса на чуждите студенти към българския език, литература и култура.

България и Полша ще продължат обмена на студенти, учени и преподаватели

България и Полша ще продължат да си сътрудничат в областта на висшето образование и науката, реши правителството.

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2024-2027 година, в която са предвидени ежегодни реципрочни стипендии за стуленти, а частичен срок на обучение от 1 семестър, за участие в летни езикови курсове и провеждане на краткосрочни специализации.

Страните ще обменят и лектори и преподаватели по български и по полски език. Ще се насърчава развитието на пряко сътрудничество между институции от двете държави в областта на научните изследвания, иновациите и съвместни научноизследователски проекти.

Програмата се изпълнява въз основа на Спогодбата между правителствата на България и Полша за културно и научно сътрудничество, подписана във Варшава на 25 февруари 1993 г.

Правителството прие актуализирана „Цифрова трансформация на България за периода 2024- 2030 г.“

Министерският съвет прие актуализиран Национален стратегически документ ,,Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и приложенията към него Анализ на състоянието на цифровата трансформация и Национална пътна карта за цифрова трансформация до 2030 г.

Приетите документи са разработени в изпълнение на европейската политическа програмата „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. и програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г. Националната пътна карта отразява стратегическата визия на страната ни за цифровата трансформация, определя равнището на националните цели и съдържа приоритетите на България за периода до 2030 година.

Цифровата трансформация на България и политиките, дейности и мерките за осъществяване на този процес са пряко свързани с повишаването на специализацията в продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и научноизследователска интензивност, което ще позволи заемането на по-добри и попрестижни позиции на страната ни в глобалните класации.

Програмата за цифровото десетилетие отрежда на съставния индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI нова и важна роля за наблюдение на напредъка, постигнат от ЕС. В съответствие с Решението за създаване на Цифровото десетилетие до 2030 г. DESI е интегриран в доклада за състоянието на Цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. DESI dashboard for the Digital Decade е структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса DESI, чрез която ще се измерва напредъкът по тази цел. Цифровата трансформация е и в основата на повечето оси на развитие и приоритети, залегнали в Националната програма за развитие „България 2030“: образованието и уменията, науката и научната инфраструктура, интелигентната индустрия, кръговата и нисковъглеродна икономика, транспортната свързаност, цифровата свързаност и инстиуционалната рамка.

Приет е Списък на сигурни страни на произход и Списък на трети сигурни страни

Правителството прие Списък на сигурни страни на произход, както и Списък на трети сигурни страни. Проектът на правителствено решение е изработен от Държавната агенция за бежанците на основание чл. 98, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците, което е в изпълнение на поет ангажимент за конкретни действия с оглед постигане на целите на Пилотен проект за превенция на незаконните пристигания, укрепване на граничното управление и управление на миграцията, който се изпълнява от 1 март 2023 година между Европейската комисия и Република България.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото и за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

По отношение на третото тримесечие на изминалата година, за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 310,75 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1339,39 лв., за командировки на областни управители – 11 911,44 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 1130,02 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 260 лв.

По отношение на четвъртото тримесечие на 2023 г., за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 13 155,58 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1660,77 лв., за командировки на областни управители – 9596,35 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 121,09 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 624 лв.

Създава се Съвет за кръгова икономика

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за кръгова икономика.

Съветът за кръгова икономика е постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за координация на органите на изпълнителната власт по въпросите, свързани с преминаване от линейна към кръгова икономика, който осигурява и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в областите на кръговата икономика.

Съветът ще решава въпроси от координационен характер, свързани с прехода към кръгова икономика, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство, ще издава насоки и препоръчва действия за изпълнение на целите и мерките в областта на кръговата икономика, определени в документите от Националната стратегическа рамка, ще извършва мониторинг и оценка на напредъка на инициативите за кръгова икономика в България.

Съветът ще предлага на Съвета за развитие при Министерския съвет съгласуването на актуализации на документите от Националната стратегическа рамка в областта на кръговата икономика, както и ще предлага на Министерския съвет приемането на нормативни актове, свързани с осигуряването на прехода към кръгова икономика.

С проекта на постановление към Съвета се създават три секторни работни групи в следните области: Производство и потребление; Конкурентоспособност и иновации и Управление на отпадъците и вторични суровини. Тези области съответстват на етапите и аспектите на кръговата икономика, определени с Рамката за мониторинг на кръговата икономика. Работните групи ще осъществяват дейността си по приети от Съвета правила за работа.

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Документът предвижда мерки, чиято водеща цел е повишаване на безопасността и полагането на основи на тенденция за трайно намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия. В този смисъл фокус е поставен върху увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, както и ограничаване на усещането за безнаказаност у нарушителите.

Законопроектът обхваща регламентация на стойностите на максимално разрешената скорост във и извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории моторни превозни средства, както и уреждане на зони в населените места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 км/час за всички превозни средства. От друга страна, за подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни работи, тежки пътни инциденти и други аварийни събития са въведени и конкретни задължения към стопаните на пътя.

С цел изграждане на навици за безопасно управление е предложена възможността водачи, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител. Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения, извършени с представеното за преглед превозно средство. Предвидени са и нови принудителни административни мерки – временно отнемане на шофьорската книжка до решаване на въпроса за отговорността за всички нарушения, които законът наказва с отнемане на свидетелството за управление. Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишаване от право на управление на МПС, така и на размера на глобите.

На база на данните за възникналите на годишна база пожари в пътни превозни средства – приблизително 25% от регистрираните пожари със загуби – е създадено изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители. Регламентирани са и всички случаи на прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, като се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Предвид уреждането на законово ниво на част от разпоредбите от ППЗДвП е предложено да се създадат предпоставки за отмяна на досегашния Правилник за прилагане на закона.

Промени в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура облекчават планирането и изграждането на цифрови мрежи

Правителството одобри промени в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, които целят облекчаване на процедурите за планиране и изграждане на цифрови мрежи. Новите текстове са насочени към насърчаване на инвестиционния процес и гарантиране на изпълнението на инвестициите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предлаганите изменения ще създадат условия за успешна реализация на инвестиция ,,Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България”. Законопроектът е от съществено значение за постигане на целите в програма „Цифрово десетилетие” до 2030 г., както и за ускоряване на разгръщането на високоскоростна широколентова инфраструктура в цялата страна, особено в селските и отдалечените райони.

Заявления за гарантирани вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя ще се подават с по-малко документи

Правителството одобри промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. С предложените изменения се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. По този начин се подобрява ефективността и бързината в административните производства за отпускане на гарантирани вземания и се намалява административната тежест при подаване на заявления от хората, които имат право да ги получат.

С промените се премахват изискванията за прилагане на копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност към констативния протокол за извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт. Отпада и задължението работника или служителя да представя справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения.

При подаване на заявление за изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на правоимащото лице няма да е необходимо да се прилага удостоверение за наследници. Отпада и задължението за представяне на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто.

Приети са промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Правителството одобри промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

С предложените изменения се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение и/или помощ от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници.

Предлагат се и промени в Наредбата, чрез които се прецизира наименованието на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите (осиновителите), на което те имат право от 1 август 2022 г.

Приети са промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се премахват нормативните изисквания за представяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или за т. нар. ,,вдовишка добавка”, както и към заявлението за изплащане на неполучени от наследодателя пенсии. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ще се изискват служебно.

С допълнение в наредбата се регламентира установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

Приети са и промени, с които се урежда процедурата за зачитане в рамките на пенсионното производство на действителен осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Приети са промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските  граждани на работа в чужбина и морските лица

Правителството одобри промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

С измененията подзаконовата нормативна уредба се синхронизира с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. В него от 1 януари 2024 г. се въведе задължение за осигуряване на лицата, които събират диворастящи гъби и плодове. В тази връзка в Наредбата се регламентира, че те задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

С други промени се прецизира наименованието на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите (осиновителите), на което те имат право от 1 август 2022 г.

Преодоляват се диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации

Важна стъпка за преодоляване на натрупаните с години диспропорции в основните възнаграждения на служителите в държавната администрация е направена днес с приетото постановление на Министерския съвет за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации. Приемането на постановлението е в изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г., в който има предвидени 268 850 000 лв. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации. Подобна целенасочена и координирана инициатива се прави за първи път.

Постановлението предлага механизъм, който предлага хоризонтален подход, който ще се отрази положително върху доходите на над 53 000 служители в 304 административни структури на централно и териториално ниво, като акцентът е поставен върху най-ниските възнаграждения в държавната администрация, особено за служителите на трудово правоотношение.

С приетото постановление се определят минимални размери на заплатите за всички длъжностни нива (общо 28 на брой), докато нормативните максимални размери не се променят. По този начин се намалява значително разликата между съществуващите реални минимални и максимални размери на заплатите в едно ниво – от почти 5 пъти към момента до под 2,5 пъти за повечето нива на заплащане.

Определянето на нови минимални размери засяга положително повече от 8 400 служители в администрацията.

Важен елемент на одобрения подход е, че се запазва логиката на установения модел на заплащане по отношение на йерархията в нивата на основните месечни заплати. Увеличението на възнагражденията на по-ниските нива не надвишава номинално увеличението на непосредствено по-високото ниво, за да бъдат отчетени обективни фактори, обуславящи съществуващите разлики, като по-високи изисквания за образование и професионален опит за съответните длъжности. В същото време средната заплата във всички администрации и по всички нива се повишава. Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят считано от 1 януари 2024 г.

На интернет страницата на Министерския съвет е публикуван изготвеният от администрацията на Министерският съвет анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация. Анализът е изготвен на основание чл. 73, ал. 2 от Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2024 г. в общ размер на – 450 000 лв., от които 50 000 лв. за ремонт на храм „Света Троица“- кв. ,,Драгалевци“, гр. София, 300 000 лв. за доизграждане на храм „Св. Патриарх Евтимий” в ж.к. ,,Люлин”, гр. София и 100 000 лв. за ремонт на храм „Света Петка Търновска” – гр. Севлиево, обл. Габрово.

Допълнителните финансови средства са необходими за удовлетворяване на религиозните нужди на вярващите православни християни в горепосочените части на град София и град Севлиево.

Правителството прие Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г.

С решение на Министерския съвет е приета Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г.

Националната програма за 2024 г. е изготвена от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група към комисията. Програмата е одобрена от НКБТХ на нейно заседание на 2 февруари 2024 г., в изпълнение на задължението й по чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора (Обн. ДВ., бр. 46 от 20 май 2003 г.) и в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора.

В документа са заложени дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и с фокус върху новите тенденции на престъплението. Дейностите са насочени към конкретни уязвими групи и се осъществяват в стратегическо партньорство с различни институции и организации. При отчитане на местната специфика, те съдействат за повишавана на чувствителността на обществото към явлението и начините за неговото ограничаване.

В Националната програма за 2024 г. се поставя акцент върху подобряване експертизата на магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др.

Програмата залага приоритетна роля на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица. Особено значение се отдава на тясната координация между всички институции и организации за изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

С оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите, свързани с трафика на хора, международното сътрудничество, събирането и анализът на данни, също са част от планираните за 2024 г. дейности.

Одобрен е Годишният отчет за 2023 г. на Плана за действие към Националната стратегия за финансова грамотност

Със свое решение Министерският съвет одобри Годишния отчет за 2023 г. за напредъка по изпълнението на мерките, включени в Плана за действие (2021-2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Отчетът има за цел увеличаване на прозрачността и отчетността при изпълнението на дейностите, включени в Плана, тъй като политиката за финансова грамотност е сред приоритетите на правителствените институции, регулаторните органи и неправителствения сектор. Повишаването на нивото на финансовата грамотност води до по-добро финансово благосъстояние на гражданите, стабилност на финансовия сектор и по-устойчиво управление на малките и средните предприятия.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-733/23 „Бийч енд бар мениджмънт” на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. То е свързано с наказателно постановление за нарушение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обект, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Предмет на преюдициалното запитване от Административен съд-Бургас е тълкуване на разпоредбите от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Според изложените в позицията аргументи част от поставените въпроси са недопустими, поради липса на връзка с предмета на спора по главното производство. Независимо от това са изложени и допълнителни правни аргументи. В тази връзка е предоставен и отговор по същество, съгласно който директивите и Хартата следва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба за множество нарушения на данъчни задължения, чрез която да може да бъде наложена и допусната до предварително изпълнение мярка -,,запечатване на търговски обект”.

По отношение на втори въпрос в позицията са изложени подробни правни аргументи, че чл. 325 от ДФЕС, чл. 273 от Директива 2006/11 и чл. 49, § 3 от Хартата да се тълкува в смисъл, че допускат система от наказания като разглежданите в главното производство, която предвижда налагане на имуществена санкция със законово определен минимален размер.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Подкрепя се дейността на Международния център по математически науки-София

Министерският съвет подкрепи дейността на Международния център по математически науки – София към Института по математика и информатика на Българската академия на науките (МЦМН-София).

С подкрепата се осигурява дейността на четири научноизследователски групи, ръководени от водещи световни учени в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика за период от пет години. В България ще се организират серия от международни форуми и ще бъдат привлечени и учени (вкл. млади) от по-слабо развити страни. Целта е да се увеличи интеграцията и реинтеграцията в България на таланти и водещи учени и обмяната на опит с български изследователи в чужбина в областта на математиката.

Департаментът по математика и физика на Фондация Саймънс Интернешънъл ще съфинансира тези дейности с 500 000 щатски долара годишно през следващите пет години.

Международният център е създаден през 2019 г. като активно изследователско звено за разработване и широко разпространение на нови авангардни постижения в най-актуалните направления в математиката с финансовата подкрепа на МОН чрез Национална научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки”.

Центърът е към Института по математика и информатика на БАН (ИМИ – БАН), който осигурява инфраструктурата за работата му. Дейността на Центъра се осъществява в тясно сътрудничество с Института по математически науки на Северна и Южна Америка към Университета в Маями (IMSA).

МОН ще отпусне 153 000 лева за стипендии на млади учени от България и от българската диаспора

Министерство на образованието и науката ще финансира със 153 000 лева пет деветмесечни стипендии за млади български учени и две тримесечни за учени от българската диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки през 2024 година.

Това става възможно след промяна в Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за изследвания и иновации в образованието на Конфедерация Швейцария, одобрена от правителството. В документа е уредено изпълнението на „Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, изпълнявана от Центъра за академични изследвания в София”.

От началото на програмата през 2019 г. до м. януари 2024 г. са подадени общо 125 индивидуални проекта, от които 33 успешно са преминали международен подбор и финансирани по програмата.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на електронното управление

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2024 г. Средствата са необходими за осигуряване на поддръжката на Държавния хибриден частен облак, Единната електронна съобщителна мрежа и Защитен интернет възел.

Министерският съвет одобри позицията по дело С-14/24 Р „Комисията срещу „Български енергиен холдинг“ ЕАД и други“

Министерският съвет одобри днес позицията по дело С-14/24 Р „Комисията срещу „Български енергиен холдинг“ ЕАД и други“. С протоколното си  решение от днешното заседание МС дава съгласие да бъдат осъществени всички процесуални действия по осигуряване защитата на правата и интересите на Република България във връзка с делото.

Самото дело С-14/24 Р е образувано по жалба на Европейската комисия срещу решението на Общия съд по дело T-136/19 от 25 октомври 2023 г. С това решение е уважено изцяло искането на жалбоподателите – „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, и е отменено Решението на Комисията от 17.12.2018 г., когато Европейската комисия приема забранително решение по делото за нарушаване на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Тогава ЕК постановява, че БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, са отказали на други страни достъп до ключова инфраструктура за транспортиране и съхранение на газ, контролирана от БЕХ група, защитавайки по този начин господстващото положение на дружеството си доставчик (Булгаргаз) на пазарите за доставка на газ в България. Според ЕК злоупотребата е започнала на 30 юли 2010 г. и е продължила до 1 януари 2015 г.

На 01.03.2019 г. БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД обжалват решението на ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. На 25 октомври 2023 г. от страна на Общият съд е постановено решение по дело Т-136/19, с което е уважено изцяло искането на жалбоподателите и е отменено Решението на Комисията от 17.12.2018 г.

На 1 февруари 2024 г. на Република България е връчена жалба, подадена от Европейската комисия срещу решението на Общия съд по дело T-136/19 от 25 октомври 2023 г. Това налага да бъде приета позиция за защита интересите на БЕХ Група и дъщерните дружества. В одобрената позиция на българската държава се подкрепя заключението на Съда, че обсъжданията във връзка с предоговарянето на Договора за транзит от 2005 г. „нямат доказателствена стойност“ за доказването на злоупотреба по чл. 102 Договора за функциониране на Европейския съюз.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *