Решения на Министерския съвет

Приетите решения на днешното правителствено заседание са следните:

Осигурени са 295 млн. лева за изплащане на „украинската помощ“ към земеделски стопани

Служебното правителство осигурява нужните 295 млн. лева за изплащане на „украинската помощ“ към земеделски стопани. С днешното решение на Министерски съвет се утвърждават необходимите 235 млн. лв. на Държавен фонд „Земеделие“ за разплащане на помощта, съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.      Над 200 млн. лв. са от преструктуриране на сметките на ДФ „Земеделие“.

60 млн. лв. от тях се осигуряват от § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. и 155 млн. лв. от трансфера към централния бюджет за Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г. и тяхното прехвърляне. 80 млн. лв. е размерът на ресурса, който е осигурен от централния бюджет.

Средствата се отпускат за подкрепа на земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, както и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн и за подпомагане на земеделските стопани производители на зърнени и маслодайни култури. За целта служебното правителството прие и решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита от дискриминация

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за персонал в общ размер 183 579 лв. по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2024 г. Средствата са за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала, считано от 1 януари 2024 г.

Одобрено е създаването на лечебно заведение за болнична помощ

Министерският съвет одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София, съгласно законоустановения ред за целта в Закона за лечебните заведения.

Съгласно представената проектна документация, инвеститорът „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД има намерение да създаде лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, което ще осъществява на територията на гр. София. Лечебната дейност ще се реализира по 39 медицински специалности, в 30 клиники и отделения с общо 413 легла, отделения без легла и лаборатории за диагностика и лечение на лица както от 0 до 18 години, така и над 18 годишна възраст. Според разглежданите документи, настоящият проект има за основна цел предоставяне на достъпни и качествени медицински услуги, подобряване качеството на живот на нуждаещите се пациенти и намаляване на страданията. Инвеститорът има готовност за изграждане на многопрофилната болница в срок до 48 месеца от решението на Министерския съвет за одобряване създаването на лечебното заведение за болнична помощ.

За построяването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“ инвеститорът разполага с достъпен имот на комуникативно място. Около имота е налице добре планирана и изградена инфраструктура, която отговаря на нуждите на увеличения трафик. Предвижданата инвестиция за изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз““ е в размер на 120 млн. лева. Проектът ще бъде реализиран с парични средства от търговската дейност на инвеститора, както и чрез средства от банкови институции.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което се счита за възможно финансирането на заявените дейности в периода на тяхното реализиране в рамките на утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК финансови параметри на лечебното заведение за сключване на договор с НЗОК.

С оглед на представената по законосъобразния ред информация, Министерски съвет реши да одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София. Съгласно нормативните изисквания, с решението е определен срок от четиридесет и осем месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения.

Министерският съвет одобри удостояването на председателя на Военно – апелативния съд полк. Румен Петков със званието „бригаден генерал“

Министерският съвет одобри днес удостояването на председателя на Военно – апелативния съд полк. Румен Петков със званието „бригаден генерал“.

Административен ръководител – председател на Военно-апелативния съд, е най-висшата длъжност в системата на военните съдилища на Република България. Предвид особената важност на длъжността е целесъобразно същата да бъде определена за заемане от офицер с виеше военно звание, който по смисъла на чл. 136, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е висш команден състав.

Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за увеличаване на издръжката за стационарни пациенти в държавните психиатрични болници, в размер на 2 000 000 лв.

Необходимите допълнителни средства са за обезпечаване на разходите за дълготрайно пребиваващите пациенти в държавните психиатрични болници и задоволяване на жизнените им потребности.

С проекта на акт се предлага одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването, в размер на 2 000 000 лв., да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Министерският съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г. в размер на 115 896 лв., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2024 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Община Свиленград получава собствеността върху държавни имоти

По решение на Министерския съвет се променя статутът на имоти в село Капитан Андреево от публична държавна собственост на частна държавна собственост и собствеността върху тях се прехвърля на Община Свиленград.

Имотите се намират в местност „Саксон Алча“ и представляват два терена с площ 8361 кв. м и 4409 кв. м. Те са в близост с път от общинската пътна мрежа и са необходими за комуникационно-транспортния достъп до общински имоти като гробищния парк на селото и до имоти на физически и юридически лица. С придобиването им Общината ще има възможност за допълнително подобряване на техническата инфраструктура в района чрез изграждане на улици.

Поради отпаднала необходимост управлението им се отнема от Министерството на вътрешните работи.

България и Армения ще си сътрудничат в областта на технологичните иновации и научноизследователската и развойна дейност

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за сътрудничество в областта на технологичните иновации и научноизследователската и развойна дейност между Министерството на иновациите и растежа на Република България и Министерството на високотехнологичната индустрия на Република Армения. Документът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество.

В Меморандума се предвижда двете структури да бъдат партньори с цел да повишат капацитета и конкурентоспособността на Република България и Република Армения чрез сътрудничество, по-конкретно в областта на иновациите и технологиите с висока добавена стойност, включително нововъзникващите технологии, микроелектрониката, космическите политики и технологии, цифровото здравеопазване, биотехнологиите, хранителните технологии, обмена на IT специалисти и да развият и укрепват икономическото и търговско сътрудничество между страните.

Българската и арменската страна ще си сътрудничат да насърчават пряко и косвено, както и да координират програми в подкрепа на дейностите на съответните сектори за засилване на взаимното сътрудничество в областта на технологичните иновации за осигуряване на цифров и зелен преход, нововъзникващите технологии, микроелектрониката и космическите политики и технологии, цифровото здравеопазване, биотехнологиите, хранителните технологии, обмена на IT специалисти и свързаните с тях научноизследователски и образователни инициативи.

Одобрена е позицията и състава на българската делегация за провеждане на 24-та сесия на Междуправителствената българо-виетнамска Смесена комисия

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за провеждане на 24-та сесия на Междуправителствената българо-виетнамска Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Сесията ще се проведе на 13-14 май 2024 г., гр. София.

Българската делегация ще се ръководи от д-р Петко Николов, министър на икономиката и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия.

Виетнамската делегация ще се ръководи от г-н Нгуен Хонг Зиен, министър на индустрията и търговията на Социалистическа република Виетнам и председател на виетнамската част на Смесената комисия.

По време на Сесията ще бъдат разгледани актуални въпроси и ще бъде направен аиализ на двустранното сътрудничество между държавите. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на българо-виетнамските икономически отношения е: редица области като търговия, инвестиции, отбранителна индустрия, селско стопанство, транспорт и съобщения, енергетика, туризъм, наука и образование, електронно управление, спорт и други.

Двете страни ще направят преглед на съществуващата нормативна база между България и Виетнам и ще дискутират необходимите мерки за нейното усъвършенстване.

В рамките на работната визита се планира да се проведе и съпътстващ българо-виетнамски бизнес форум.

Одобрено е споразумение във връзка с 61-вата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Световната метеорологична организация, представлявана от Междуправителствения панел по изменение на климата относно 61-вата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC). Сесията ще се проведе в гр. София в периода 26 юли – 2 август 2024 г.

Междуправителственият панел по изменение на климата е органът на Организацията на обединените нации (ООН) за оценка на науката, свързана с изменението на климата, и предоставя редовни оценки на научната основа за изменението на климата, неговите въздействия и бъдещи рискове, както и възможности за адаптиране и смекчаване. IPCC е създаден през 1988 г. от Световната метеорологична организация (СМО) и Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Целта на IPCC е да предоставя на правителствата на всички нива научна информация, която те могат да използват за разработване на политики за климата. IPCC е организация на правителства, които са членове на ООН или СМО. В момента IPCC има 195 членове.

IPCC заседава на пленарни сесии поне веднъж годишно. В сесиите участват стотици служители и експерти от съответните министерства, агенции и изследователски институции от страните членки и от организациите наблюдатели. Докладите на IPCC представляват ключов принос в международните преговори за изменението на климата.

Домакинството на България на 61-вата сесия на Панела е от голямо значение за активното участие и ангажираността на страната в глобалните усилия за справяне с изменението на климата. Това представлява не само възможност за привличане на внимание към националните инициативи и постижения в областта на околната среда, но и за установяване на важни партньорства и обмен на най-добри практики с други страни и организации. Подписването на споразумението за домакинство поставя България в центъра на дискусиите за глобалното загряване и подчертава нейната ангажираност към сътрудничество и солидарност в борбата с изменението на климата. Това събитие ще даде възможност на страната да сподели своите знания, опит и научни постижения, като същевременно ще я подкани да ангажира международната общност към конкретни действия за опазване на околната среда и бъдещето на планетата.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 7 май 2024 г. в Брюксел в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

В законодателната част се предлага да бъде проведен дебат относно Директивата за прилагане на принципа на равно третиране. В незаконодателната част се очаква да бъдат приети Заключения на Съвета относно икономическото овластяване и финансовата независимост на жените.

Дневният ред на заседанието предвижда и провеждането на ориентационен дебат на тема „Жените в обществения живот“.

Правителството одобри резултатите от Неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите от Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, проведено в периода 7-9 април 2024 г. в гр. Генк, Кралство Белгия.

Темата на заседанието беше „Към по-отворена стратегическа автономия по отношение на протеиновите култури“.

Държавите членки се обединиха около разбирането за ключовото значение на протеиновите култури от гледна точка на селскостопанското производство и опазването на околната среда. Делегациите отбелязаха, че в момента Общата селскостопанска политика предоставя възможност за поддържане на производството на протеини, но има необходимост то да бъде засилено. Възможностите включват увеличаване на площта с протеинови култури и насърчаване на изследванията и иновациите, които могат да допринесат за производството на по-добри продукти, както и за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от вноса на протеини.

Беше изтъкнато същественото значение на адаптирането на растенията към съответните климатични условия и повишаването на тяхната устойчивост за постигане на целта за по-отворена стратегическа автономия по отношение на протеиновите култури.

Като водещ приоритет беше изведено поддържането на високо ниво на продоволствена сигурност и осигуряването на доходност на фермерите.

Кабинетът прие промени в Правилника за прилагане на Закона за ДАНС

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.

С Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се предвижда определяне на точка за контакт от страна на ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности с органите на агенцията при осъществяване на дейностите по чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 1 от Правилника, както и при настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария по смисъла на Закона за защита при бедствия. Промяната ще създаде достатъчно гаранции за бърза и своевременна координация между задължените субекти и органите на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предвижда се ред в Правилника за достъп до стратегическите зони на стратегическите обекти и до зоните, свързани с изпълнение на стратегически дейности, на органите на наказателното производство, органите на Министерството на вътрешните работи, медицински специалисти и друг персонал от центровете за спешна медицинска помощ при настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария, както и ред за докладване на органите на агенцията в посочените случаи.

Намалява се и административната тежест, като в случаите на издадени разрешения за достъп до класифицирана информация, както и при наличие на разрешения по Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” за достъп до други стратегически зони, отпада изискването за представяне на редица удостоверителни документи.

Научноизследователски институт по иновативна медицина ще бъде открит в МУ-София

Научноизследователски институт по „Иновативна медицинска наука – Inno Med Sci“ ще бъде открит в структурата на Медицинския университет – София. Решението на правителството е по предложение на ректора на висшето училище и академичния съвет на висшето училище.

Основната дейност на Института ще бъде да провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико- социалните науки. Той ще включва сектори по фундаментални и приложи иновативни изследвания, както и звено за научно-изследователска политика и административен сектор. Във всеки от тях ще работят отделни изследователски групи. Ще се провеждат проучвания на злокачествени тумори и нови диагностични и прогностични маркери. Предвидени са и изследвания, свързани с усложненията от Ковид-19 и други инфекциозни заболявания, както и молекулярно-генетичен анализ за откриване на предразположението към различни социалнозначими патологични състояния.

Ще се изпълняват и проекти в различни области като социално-значими заболявания, имунология, заболявания на опорнодвигателния апарат, редки заболявания, епидемиология, иновативни лекарствени продукти.

Приети са промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. С измененията се намалява административната тежест и се разширяват възможностите гражданите да ползват електронни административни услуги.

С предложените промени се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници.

С промените се регламентира възможността заявление за отпускане на обезщетение за безработица да се подава по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. В момента това е възможно само с ПИК от Националния осигурителен институт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *