Решения на Министерския съвет

Приетите решения на днешното правителствено заседание:

Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2023 г.

Министерският съвет прие решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2023 г. Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията, по предложение на министър-председателя, правителството приема такъв документ.

Докладът за състоянието на администрацията през 2023 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

В Административния регистър, секция „Информация“/ „Годишни отчети“, на адрес iisda.government.bg/annual reports се публикуват справки с информация, попълнена от администрациите за годишния доклад за 2023 г.

Докладът за състоянието на администрацията през 2023 г. е изготвен на база информацията, попълвана от администрациите в Интегрираната информационна система на държавната администрация, като е използвана и информация и от други източници – Портал за електронното управление, Система за управление на електронни форми (еФорми), Система за автоматично попълване на електронни форми, Информационна система за съхранение на изходен код, Платформа за достъп до обществена информация и др.

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 29 и 30 април 2024 г. в Брюксел. България бе представена от постоянния представител на Република България към ЕС, г-н Румен Александров.

Белгийското председателство с участието на държавите-членки на ЕС и страните­ кандидатки отбеляза 20-та годишнина от най-голямото разширяване на ЕС.

В рамките на работна закуска с участието на страни от Западните Балкани, Турция, Украйна, Молдова и Грузия, министрите обсъдиха процеса на реформи в страните-кандидатки в областта на върховенството на правото.

В панелни дискусии във формат само ЕС, Съвет „Общи въпроси“ проведе обмен на мнения относно възможностите за оптимизиране на инструментите на ЕС в областта на върховенството на правото и подкрепата за страните-кандидатки в тази област.

Министрите проведоха и работен обяд, посветен на бъдещето на Европа, с цел приемане от европейските лидери през м. юни т. г на Пътна карта за следващите етапи в процеса.

България предоставя помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации

Министерският съвет одобри предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 386 591 лв. Средствата ще бъдат насочени към Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Департамента по политическите въпроси и мироизграждането на ООН, ООН-Жени, Фонда на ООН за населението, Международната агенция за атомна енергия и Европейския фонд за демокрация.

Одобрената помощ под формата на доброволни вноски към международни организации е в съответствие с приоритетите, заложени в Средносрочната програма за помощ за развитие и за хуманитарна помощ на Република България за периода 2020-2024 г. Разпределението на средствата е извършено на базата на задълбочен анализ и оценка на възможностите за предоставяне на помощ за развитие. Отчетени са както традиционните приоритетни за страната ни направления, така и актуални развития в отношенията на Република България в съответните организации – членство/председателство на работни органи, съдомакинство на международни форуми и др.

Със своя принос страната ни ще продължи да утвърждава положителния си образ като предвидим нов донор на помощ за развитие. Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрени са споразумения за приноса на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“

Със свое решение правителството одобри проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“ и Гаранционно споразумение между държавите членки и Европейската инвестиционна банка, подписано на 14 декември 2023 г. Двете споразумения се сключват във връзка с участието на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“, с гаранция в размер на 10 млн. евро. До тях се стигна, след като на свое заседание през октомври 2023 г. правителството одобри доклада на министъра на финансите за изразяване на намерение пред Европейската инвестиционна банка за участието на страната ни с този финансов принос.

Участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“ ще позволи на страната ни чрез солидарното гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС на операциите на ЕИБ, да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна. Ще допринесе за разгръщането на проекти от публичния и частния сектор за реконструкция на критична общинска инфраструктура и за подобряването на достъпа до финансиране за предприемачите в страната. Участието на България във Фонда ще бъде още едно потвърждение за силната ни ангажираност към подпомагане възстановяването и икономическото развитие на Украйна.

Доверителен Фонд „ЕС за Украйна“ е създаден в рамките на инициативата на Европейската инвестиционна банка „ЕС за Украйна“, стартирана през месец март 2023 г. в отговор на заключенията от заседанието на Европейският съвет от 15 декември 2022 г. Фондът има за цел да даде възможност на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и други държави и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна. В рамките на Фонда се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура – като училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи.

Подкрепата от Фонда дава възможност на ЕИБ да засили финансирането си за най­спешните инфраструктурни нужди на Украйна и да помогне за поддържането на нейната икономика. Фондът ще служи като временно мостово решение, докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС и ще допълва съществуващите финансови инструменти на ЕС и други глобални инициативи в подкрепа на Украйна.

България ще се присъедини към Съвместната декларация на министри, отговарящи за Кохезионната политика

Правителството одобри присъединяването на Република България към Съвместната декларация на министрите от Вишеградската група и от подкрепящи държави членки. Документът се отнася за бъдещето на Кохезионната политика за следващия програмен период след 2027 г. в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване. Декларацията е инициирана от Чешкото ротационно председателство на групата. Освен Полша, Унгария, Чехия и Словакия, тя получава подкрепата на България, Румъния, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Латвия.

Страните изразяват готовност за съвместно сътрудничество при преговорите по бъдещата законодателна рамка и възможностите за координиране на националните позиции. Очаква се през следващата година Европейската комисия да представи законодателния пакет от регламенти по политиката за сближаване.

За ориентирано към резултати изпълнение на инвестициите, от ключово значение е осигуряването на рамка от предвидими, прозрачни и опростени правила за управление на финансирането и подкрепата на териториални подходи. Уеднаквяването на правилата за управление на финансиращи инструменти със сходни цели ще доведе до намаляване на административната тежест и ще спомогне за осигуряването на координация и допълняемост между инструментите.

В документа са разгледани предизвикателствата пред ЕС, като руската инвазия в Украйна, климатичния и цифровия преходи, негативните демографски процеси, както и на ролята на политиката за справяне с тях. Отправя се призив за продължаване на подкрепата за справедливия преход. Потвърждава се потенциалът на Кохезионната политика да допринася за реализирането на приоритетите от Европейския дневен ред, като инвестира в знания и умения, заедно с действията срещу бедността и социалното изключване. Обръща се внимание и на необходимостта от стабилно и устойчиво финансиране за Кохезионната политика.

Присъединяването на Република България към Съвместната декларация ще допринесе за утвърждаването на нейната позиция и по-добрата защита на българския интерес по ключовите аспекти на Кохезионната политика в бъдещите преговори по правната рамка за сближаване на ЕС за следващия програмен период, след като бъдат представени конкретни законодателни предложения от страна на Европейската комисия.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството реши да промени статута на част от имот, приемно здание спирка Момина клисура, като я обяви за частна държавна собственост. Тя ще бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото и техническо състояние. Имотът е разположен на територията на с. Момина клисура, общ. Белово. Решението е във връзка с реализацията на проект „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“.

С друго правителствено решение за разрешава продажбата на неоперативен актив, собственост на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, разположен в местността „Буче“, с. Дедово, община Родопи. Имотът представлява 14 бунгала. Предстои да се извърши електронен търг при условията по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти. Продажбата на имота ще осигури приходи за компанията, които ще бъдат насочени към подобряване на финансовото му състояние.

Кабинетът даде съгласие „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД да отдаде под наем част от недвижим имот чрез пряко договаряне. Обектът е разположен в град Русе. Сградата е в добро техническо състояние и не се използва от компанията. Чрез отдаването под наем дружеството ще реализира ежемесечен приход.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обход на град Оряхово, който е част от проекта за второкласния път П-11 Мизия – Оряхово – Крушовене. Имотите се намират в землищата на град Оряхово, селата Лесковец и Селановци, община Оряхово, област Враца. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Поради отпаднала необходимост, от Областна дирекция по безопасност на храните – Видин към Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните се отнема правото на управление върху имот-публична държавна собственост. Той се намира във видинското село Кошава и представлява поземлен имот с площ от 305 кв. м и построена в него сграда със застроена площ от 46 кв. м. Имотът се обявява за частна държавна собственост. Областният управител на Видин трябва да състави акт за частна държавна собственост.

Правителството промени статута на имот от публична в частна държавна собственост и го предоставя на Столична община заедно с още тридесет и три имота. Те са необходими за реализирането на първия етап от проекта „Зелен ринг София“, който предвижда създаване на тридесеткилометров линеен парк в гр. София и изграждане на детски градини на територията на район „Изгрев“.

„Зеленият ринг“ е концепция за създаване на линеен парк чрез ревитализация и трансформиране на неизползвани терени в града. Голяма част от тях към момента действат като естествен разделител и градска бариера между различни столични райони. Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от кварталите до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват – достъп до публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др. Трасето на Зеления ринг ще бъде разделено на отсечки с възможност за етапна реализация.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление на Община Симитли имот – публична държавна собственост, на ул. ,,Първи май“ № 14 в гр. Симитли. Имотът е с площ 1835 кв. м и включва построени в него едноетажна административна сграда със застроена площ 364 кв. м, склад със застроена площ 84 кв. м. и сграда – питомник, със застроена площ 72 кв. м. Местната администрация ще го ползва като участък за пожарна безопасност и защита на населението. Ще се извършват дейности за навременна и бърза реакция при овладяването на възникващи бедствия, аварии, пожари и др. извънредни ситуации. Имотът до сега е бил с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи за функциите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил, но се отнема поради отпаднала необходимост.

По решение на Министерския съвет Община Плевен получава собствеността върху имот – частна държавна собственост за изграждане на приют за безстопанствени животни. Той се намира на ул. ,,Д-р Г. М. Димитров“ № 106 в гр. Плевен и представлява терен с площ 19 953 кв. м заедно с построените в него сгради. С изграждането на приюта ще се предотврати свободното придвижване на безстопанствени кучета на територията на града. Това ще намали популацията им и ще спомогне за предотвратяването на инциденти от ухапвания на гражданите от бездомните кучета.

Поради отпаднала необходимост от Областната дирекция по безопасност на храните -Велико Търново към Българска агенция по безопасност на храните се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост и се обявява за частна държавна собственост. Имотът се намира в село Козловец, община Свищов и представлява ветеринарна лечебница на два етажа със застроена площ 110  кв. м и едноетажен навес /склад/ със застроена площ 120 кв. м.

Правителството взе решение да обяви намиращи се в София имоти публична държавна собственост за частна държавна собственост. Те се намират в район „Надежда“ и представляват спортно игрище с площ 4 7 кв. м и терен от 66 кв. м за друг вид застрояване. Имотите са в управление на областния управител на област София. Смяната на предназначението им е поради започнала процедура по одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за Дружество за физическа култура и спорт „Локомотив“ в Северен парк. Проектът предвижда от сегашния урегулиран поземлен имот да се образуват два -ДФС „Локомотив“ и нов, който да е с предназначение „за спортна зала“.

Правителството прие промени в решението за определяне състава на Постоянното представителство на България към ЕС

Министерският съвет одобри промени в Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския Съюз (ППРБЕС) в Брюксел, Белгия, изменено и допълнено с решения на правителството, приети в периода от 201 О до 2023 г.

С приемането на новия документ се цели обезпечаване на ефективното функциониране на сектор вътрешни работи чрез откриване на две нови бройки за дипломатически служители към определените до момента представители на Министерството на вътрешните работи в ППРБЕС­ Брюксел.

Мотивите за това са увеличените отговорности на страната ни в областта на вътрешните работи през последните години и допълнителните ангажименти, свързани с прилагането на Пакта по миграция и убежище и консолидирането на шенгенската интеграция.

НЕК може да продаде на АЕЦ „Козлодуй“ дълготраен актив от наличното оборудване на площадката за АЕЦ „Белене“

„Национална електрическа компания“ ЕАД може да продаде на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД свой дълготраен актив, който се намира на площадката на АЕЦ „Белене“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Съоръжението е силов блочен трансформатор, който ще послужи за изпълнение на програмите за продължаване на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Стойността му е близо 1 млн. лв.

Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне между двете дружества, при начална продажна цена, определена от независим оценител, и съгласно ред, регламентиран в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С реализирането на сделката ще се гарантира обезпеченост на оборудването на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, както и оптимизиране на времето за провеждане на ремонтни дейности.

Приети са резултатите от заседанието на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 15 и 16 април 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Основната тема на заседанието бе устойчивата енергийна инфраструктура в ЕС, като дискусиите бяха съсредоточени върху координираното планиране на мрежата, финансирането и намаляването на риска за инфраструктурни инвестиции, както и разширяването и ускоряването на изграждането на енергийна инфраструктура.

От страна на България е препотвърдена позицията, че планирането на мрежите има важна роля за поддържане на адекватността и сигурността на енергийната система, както и за осигуряване на стабилност и предвидимост на инвестициите. Необходимо е да се следва съгласуван и координиран подход, като се отчитат надлежно националните особености и се създават условия за адекватно третиране на всички нискоемисионни източници. Отбелязано е, че са необходими допълнителни действия за разширяване и модернизиране на енергийната инфраструктура, включително финансиране, развитие на необходимите трансгранични междусистемни връзки в подкрепа на преноса, съхранението и интеграцията на регионалните енергийни системи.

В рамките на заседанието представители на правителствата и на фотоволтаичната индустрия от 23 държави, включително и България, подписаха Европейска харта за соларната енергия. С документа се предлагат мерки за насърчаване на вноса на висококачествени устойчиви фотоволтаични продукти в Европа, както и осигуряване на подкрепа за нови инвестиции във веригата за доставка на соларна енергия.

България ще участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата БИОИЙСТ

Република България ще участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ). Това става възможно с решение на правителството, което одобри участието на страната ни в организацията с нестопанска цел.

Целта на инициативата е да бъде засилено сътрудничеството и по-ефективното оползотворяване на научно-изследователския nотенциал в областта на земеделието в страните от Централна и Източна Европа. Това ще спомогне и за насърчаване на процеса на разработване на национални стратегии за кръгова биоикономика и създмане на нови работни места с добавена стойност, включително чрез активно участие в проекти по ,,Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа 2021 – 2027“.

С учредяването на асоциацията се очаква да се подпомогне дейността на Инициативата и да се подобри нейната ефективност.

Одобрени са резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри резултатите и взетите решения на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 29 април 2024 r. в rp. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Във връзка с бързите и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, на заседанието беше представена информация за последващите действия. Министрите обсъдиха потенциалните бъдещи мерки, насочени към намаляване на административната тежест за земеделските производители, както и позицията на фермерите във веригата за доставка на храни. Те включват преразглеждане на Директивата относно нелоялните търговски практики, опростяване на процеса на одобрение на Стратегическите планове на ОСП, отлагане на прилагането на Регламента за обезлесяването.

Европейската комисия представи актуална информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Министрите подчертаха необходимостта от защита на отворената стратегическа автономия на ЕС, продоволствената сигурност и конкурентоспособността, както и защитата на чувствителни сектори на ЕС като говеждо месо, птиче месо, захар, етанол и някои плодове и зеленчуци.

В рамките на заседанието Европейската комисия представи информация и във връзка с първите годишни доклади за изпълнение на Стратегическите планове по ОСП. Въпреки че всички държави членки представиха своите доклади за изпълнението навреме, те отбелязаха, че тежестта за докладване за 2024 r. ще бъде по-значителна, и повториха призива си за опростяване на изискванията за докладване по ОСП.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета информация относно последващите действия във връзка с предоставени вече отговори и предвидени нови мерки за справяне с кризисната ситуация в селскостопанския сектор, а дебатът на министрите след това ще бъде фокусиран върху управлението на кризи. Република България счита, че рамката за управление на кризи трябва да включва както инструменти, допринасящи за повишаване на стабилността и конкурентостга на аграрния сектор, така и съвкупност от бързо приложими извънредни мерки за намеса на пазарите при възникване на неблагоприятни събития и процеси. Общата селскостопанска политика и в частност селскостопанският резерв се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява сигурност, защита и справедливо ниво на подпомагане на фермерите в условията на кризисни ситуации. Икономическите стимули за фермерите трябва да обхващат както адекватни компенсации за направените допълнителни разходи за постигане на изискванията, така и подкрепа за въвеждане на инвестиции, насочени основно към внедряването на иновации, допринасящи за адаптиране на производствената дейност към променящата се среда.

Комисия ще представи актуална информация относно ситуацията на селскостопанските пазари, специално вследствие на руската инвазия в Украйна. България ще информира за актуалната ситуация на селскостопанските пазари в страната. Данните показват, че цените на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година, макар при маслодайния слънчоглед да е налице корекция в посока нагоре, докато при животинските продукти прави впечатление понижението на цените на яйцата. Освен понижението на разходите за производство, натиск върху цените на яйцата оказва и повишеният внос на украински яйца на ниски цени. Очертават се високи крайни наличности в складове при пшеницата, което неминуемо ще окаже натиск и върху очакваните изкупни цени от пшеница и ечемик.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2024 година.

Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2024 година в размер на 28 690 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2024 г.

Отменя се загубило актуалност споразумение за Тараклийския университет в Молдова, става филиал на Русенския

Министерският съвет предлага на Народното събрание да денонсира подписаното през 2004 г. Споразумение между България и Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ в Република Молдова. Причината е, че то загуби актуалност, след като през април правителствата на двете държави сключиха Споразумение за създаване на поделение на Русенския университет „Ангел Кънчев’“ в град Тараклия в Молдова. В него ще продължат обучението си студентите от Тараклийския университет.

До това решение се стигна поради настъпили промени в нормативната уредба в Молдова, свързани с функционирането на институциите за висше образование в страната, с които съществуването на Тараклийския държавен университет се оказа невъзможно във вида, в който бе функционирал досега

Откриването на поделението на Русенския университет в Молдова съответства на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование. Създаването на поделение ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона на Тараклия и ще осигури достъп до модерно висше европейско образование с необходимото качество, гарантиращо добро личностно развитие и професионална реализация.

7, 5 млн. лева за подкрепа на млади учени и пост докторанти

Министерският съвет одобри 7,5 млн. лева за изпълнението на втория етап от националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Съгласно описаните в програмата критерии средствата се разпределят между 25 държавни висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Военномедицинска академия, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология и хидрология.

По първия модул на програмата ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение.

Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Младите учени, вече наети по друг договор в същата организация, ще вземат допълнително от 200 до 600 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя.

Модул „Постдокторанти“ е за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация.

Близо 16 млн. лева допълнително получават училища и детски градини

Допълнителни разходи в размер 15 978 463 лв. одобри правителството за училища и детски градини. Средствата се отпускат за отстраняване на недостиг в бюджетите им, настъпил след промени в броя на децата и учениците, на групите и паралелките, финансирани по стандарти и нормативи за учебната 2023/2024 година.

От тях 13 476 323 лева са по бюджета на Министерството на образованието и науката, 1 398 907 лева – по бюджета на Министерството на културата и 1 103 233 лева -на Министерството на младежта и спорта.

Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за 2024 г.

37 хил. души в България са ангажирани с научноизследователска и развойна дейност

37 хил. души са ангажирани с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в България през 2022 г., като само за година има ръст от 7%.

Това е отбелязано в приетия от правителството отчет за изпълнение на първия етап от Националната Стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. Половината от изследователските кадри са съсредоточени в предприятията – най­големият дял досега след непрекъснат темп на нарастване след 2013 г. Само за последната една година увеличението на персонала, зает с НИРД, в бизнес сектора е близо 15%.

През отчетния период са положени усилия за увеличаване на финансирането за стипендии за младите учени и постдокторантите, създадена е рамка за бонуси за изследователи, увеличена е подкрепата за интернационализация на българската изследователска система чрез отпускане на безвъзмездни средства за сътрудничество и мобилност на изследователите, подкрепа на програми, които формират връзки с изследователи от българската диаспора, национални научни програми др.

Научноизследователската инфраструктура в страната се модернизира и надгради в изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Държавата предостави 125 884 481 лева за изграждане, поддържане и оперативна дейност, модернизиране, развитие, членски внос в съответната паневропейска инфраструктура, включително и за осигуряване на необходимия човешки ресурс. Изградени са уникални за региона научни инфраструктури, обекти със стратегическо икономическо и обществено значение. В края на периода пътната карта съдържа 51 обекта, като 6 от тях са Центрове за върхови постижения, а 10 са Центрове за компетентност, които се изграждат с финансовата подкрепа на ЕФРР и ОП НОИР.

Подкрепени са и фундаменталните научни изследвания чрез институционалното и проектното финансиране на конкурсен принцип.

Договарянето и сътрудничеството с научното издателство „Елзевир“ се отчита като особен успех, като е договорен безплатен златен модел на отворен достъп до публикациите в изданията на издателството.

Бюджетът на Фонд „Научни изследвания“, основният инструмент за финансиране на научните изследвания на конкурсен принцип, нараства над два пъти, като през 2022 г. достига близо 38 млн. лв„ Основната част от осигурените средства се разпределят за фундаментални научни изследвания по научни области.

Чрез одобрените 15 национални научни програми са предоставени близо 81 млн. лв. за изследвания в областта на климата, водните ресурси, бедствията, културноисторическото наследство, цифровите технологии и технологиите за електронно здравеопазване, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, за нисковъглеродни енергийни източници и др.

Националната контактна мрежа по Рамковата програма „Хоризонт Европа“ се укрепи и се създаде Български облак за отворена наука за разпространението и трансфера на научни резултати.

През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в България достигат 1266 млн. лв., което е ръст от близо 18% спрямо предходната година.

Допълнителни 17 млн. лв. за обучение по защитени специалности и професии с очакван недостиг на специалисти

Правителството одобри допълнителни 16 920 831 лв. за финансиране на издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Със средствата ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Те ще бъдат предоставени на 271 общински и 5 държавни училища към Министерството на културата. В тях се обучават общо 14 479 ученици по защитени специалности и по такива с очакван недостиг на кадри.

Защитени са специалностите, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България, имат специфично съдържание и се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Допуска се те да се изучават в класове с по-малък брой ученици – минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда паралелките са с не по-малко от 12 ученици. В тях се преподават професии, за която е доказана потребността от кадри, включително със статистически данни. Предложения за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации.

Одобрен е проект на писма относно изменение на анекс в сферата на отбраната

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проект на писма относно изменение на Анекса към Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол.

С изменението се регламентира по-гъвкав подход по отношение на определени данъчни облекчения, въведени с Анекса.

Одобрен е проект на Изявление за намерение за присъединяване на Министерството на отбрана на Хърватия към Техническо споразумение относно мерките по усилена бдителност на НАТО в България

Министерския съвет прие Решение, с което одобри проект на Изявление за намерение за присъединяване на Министерството на отбрана на Република Хърватия към Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (еVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната­домакин (НNS) и други отговорности.

С горепосоченото Изявление Министерството на отбрана на Република Хърватия изразява съгласието си да спазва разпоредбите на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно изпълнението на усилените мерки за бдителност на НАТО (eVA) в България като допринасящи страни (CNs) за осигуряване на поддръжка от страната домакин и други отговорности.

С цитираното Решение на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, участващи в изпълнението на мерките за усилена бдителност на НАТО (eVA) в България.

Министерският съвет прие решение за изплащане на 48 474 лв. по три осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 48 474 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, постановени в периода 26.09.2023 г. – 12.03.2024 г.

  1. Делото „Йорданов и други срещу България“ касае две национални производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г. Съдът прие, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността) към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията). ЕСПЧ присъжда обезщетение за неимуществени вреди само на г-жа Невин Бозаджиева и г-н Гюлвер Хасан в размер на 3000 евро за всеки от тях и общо 7112 евро за разходи и разноски в производството пред него.
  2. Решението по делото „Крачунова срещу България“ е прецедент и за практиката на ЕСПЧ, тъй като в него за първи път се разглежда въпросът дали държавите имат позитивно задължение по чл. 4 от Конвенцията (забрана на робството и на принудителния труд) да гарантират на жертвите на трафик възможност да претендират обезщетение за пропуснати ползи. ЕСПЧ приема, че отхвърлянето на иска на жалбоподателката за пропуснати ползи не постига справедлив баланс между нейните права по член 4 от Конвенцията и интересите на обществото, независимо от свободата на преценка на държавата ответник.

ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6000 евро. Съдът отхвърля иска за имуществени вреди. Възобновяването на националното производство и повторното разглеждане на въпроса на национално равнище по принцип би представлявало подходящо средство за поправяне на имуществените последици от нарушението. Съдът присъжда и 3100 евро за разходи и разноски в производството пред него.

  1. Делото „Бонев срещу България“ касае оплакване, че националните съдилища не са обсъдили повдигнат от жалбоподателя аргумент в производството по предявения от него иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите – обявяване на предварителен договор за прехвърляне за окончателен. Съдът приема, че е налице нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията и намира за справедливо да му присъди обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2500 евро.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер на 1 000 000 лв.

Средствата са предназначени за закупуване на ваксини за безплатна имунизация срещу коклюш на бременни жени през 27-36 гестационна седмица от бременността, организиране на имунизационния процес, разкриване на имунизационни кабинети и осигуряване провеждането на лабораторна диагностика на коклюш, поради продължаващото епидемично разпространение на заболяването в България.

Към април 2024 г. в 22 държави членки на Европейски съюз е въведена имунизация срещу коклюш при бременни. Осигуряването на ваксини за бременни жени в България ще спомогне за уеднаквяване на имунизационната практика в ЕС, особено в условия на епидемично разпространение на васинопредотвратимо заболяване и за недопускане създаването на дискриминационни предпоставки за достъп до профилактична дейност.

Имунизацията на бременни жени ще доведе до предпазване на новородените деца, които са в най-голям риск от усложнения, хоспитализация и смъртен изход, от коклюш в ранна детска възраст, до навършване на възраст за обхващане със задължителна планова имунизация (от 6-седмична възраст), чрез пасивен имунитет, придобит трансплацентарно от майката.

Разширява се и възможността за лабораторна диагностика на коклюш в страната, като изследвания на клинични проби, взети от болни при определени критерии, ще се провеждат във Варна, Пловдив, Плевен, София и Стара Загора. Това ще позволи, поради нетипичното протичане на заболяването в голяма част от случаите, да се определи реалното разпространение на епидемията в страната, да се определи засегнатия брой лица и тяхното възрастово разпределение, както и да се извърши анализ на епидемията и необходимостта от предприемане на допълнителни мерки.

Одобрена е българската позиция за участие в 77-та сесия на Световната здравна асамблея

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 77-та сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в периода 27 май – О 1 юни 2024 г. в гр. Женева, Конфедерация Швейцария. Темата на Асамблеята тази година е „Всички за здраве, здраве за всички“. Българската делегация ще бъде оглавена от доц. Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор.

Дискусиите ще обхванат следните теми, съгласно предварителния дневен ред на Асамблеята: Универсално здравно покритие; Последващи действия след Политическа декларация от третото заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН относно превенцията и контрола на незаразните болести и психичното здраве; Проект на глобален план за действие за превенция и контрол на инфекциите; Антимикробна резистентност: ускорение на националния и глобалния отговор; Работна група за изменение на МЗП (2005); Междуправителствен орган по преговорите за изработване и договаряне на конвенция, споразумение или международен инструмент за превенция, подготвеност и отговор при пандемии; Работата на СЗО при извънредни ситуации в областта на здравеопазването; Глобална инициатива “Здраве за мир”; Благополучие и промоция на здравето и др.

Българската делегация ще даде положителна оценка на представените документи по основните въпроси от дневния ред и ще гласува в съответствие с общата позиция на държавите-членки от Европейския съюз, като се съобразява с българския национален интерес.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри резултатите от неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 23-24 април в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите проведоха политически дебат по три теми: ,,Здравна работна сила“, „Гарантиране на доставките на лекарствени продукти“ и „Европейския план за борба с рака: акцент върху първичните профилактични грижи“.

По първата тема, бяха споделени различни идеи относно евентуална Европейска стратегия, като повечето държави членки, вкл. България, заявиха подкрепа за обмен на опит и добри практики, както и осигуряване на възможности за допълнително развитие на медицинските професионалисти. Същевременно, държавите идентифицираха необходимостта от специфични мерки на национално ниво за стимулиране на медицинските специалисти, особено там където е идентифициран недостиг.

За гарантиране на доставките на лекарствени продукти България заяви, че държавите членки следва да запазят автономия по отношение на ценообразуването на лекарства, като евентуалното сътрудничество на ниво ЕС в тази сфера следва да бъде на доброволна основа, което бе споделено и от редица други държави членки на ЕС.

В рамките на работен обяд, министрите обмениха становища по темата превенция, като дискусията се фокусира върху здравните детерминанти: мерки в областта на тютюнопушенето, употребата на алкохол, здравословното хранене, физическа активност.

Отпуснаха 10 836 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на l0 836 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Правителството одобри Годишния план за оценка на „микро“, ,,малки“ и „средни“ предприятия

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за оценка на изпълнени,ето на бизнес програмите на „микро”, ,,малки” и „средни” публични предприятия за 2024 г. от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Съгласно Закона за публичните предприятия, Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

По силата на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия АППК оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като “големи”, както и на одобрените бизнес програми на публични предприятия, категоризирани като “микро”, “малки” и “средни”. Това става съгласно План за извършването на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми, приет с решение на Министерския съвет.

Планът обхваща общо 6 броя “микро”, “малки” и “средни” предприятия с над 50 на сто държавно участие в капитала, или такива, в които държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние.

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 23 и 24 май 2024 г. в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов в частта „Космическо пространство” и заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева в частите „Вътрешен пазар и индустрия” и „Научни изследвания”.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия” се предвижда одобряването на три проекта на заключения: за конкурентоспособна европейска индустрия, двигател на нашето екологично, цифрово и устойчиво бъдеще; относно единен пазар в полза на всички; и относно Специален доклад на Европейската сметна палата „Обществените поръчки в ЕС: по-ниска конкуренция при поръчките за строителство, доставки и услуги през периода 2011-2021 г.”

В частта „Научни изследвания” се очаква Съветът да приеме политическо споразумение по предложението за Регламент по отношение на инициативата EuroHPC за новосъздадени предприятия с цел засилване на водещата роля на Европа в областта на надеждния изкуствен интелект, както и Препоръка на Съвета относно повишаване на сигурността на научните изследвания. Ще се проведе ориентационен дебат по въпроса за научните изследвания и иновациите в областта на авангардните материали и ще се одобрят два проекта на заключения относно последващата оценка на „Хоризонт 2020″ и оползотворяването на знанията.

В частта „Космическо пространство” министрите ще обсъдят темата ,,Законодателен акт в областта на космическото пространство: безопасност, издръжливост и устойчивост на космическите дейности в Съюза” и ще приемат заключения относно укрепването на конкурентоспособността на Европа чрез космическото пространство. Предвижда се и подготовка на Съвета по въпросите на космическата политика между ЕС и Европейската космическа агенция.

Правителството одобри позицията на българската страна за участие в заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“  на ЕС

Правителството прие решение за позицията на българската страна за участие във формално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на Европейския съюз, което ще се проведе на 30 май 2024 г. в Брюксел.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени връзката между търговия и конкурентоспособност и бъдещето на общата търговска политика на ЕС, както и търговските и инвестиционни отношения между ЕС и Африка.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

Правителството прие Постановление на Министерския ъвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ за довършване на строително-монтажните работи по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград и по „Политика в областта на правото на вероизповедание”, бюджетна програма „Вероизповедания” за аварийни конструктивно-укрепителни дейности на западното крило на Троянският манастир “Успение Богородично”.

Одобрени са над 795 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на над 795 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. май по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Необходимите средства се осигуряват за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година. Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми.

Правителството определи нов състав на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие Решение за определяне на нов състав на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени.

Относно работата на действащото към момента ръководство на КЗП в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132 бр. сигнали, насочени срещу дейността му. При извършените проверки от страна на Инспектората на МИИ е установено, че в голямата си част, описаните твърдения в сигналите срещу КЗП отговарят на действителността. Установените от инспектората нарушения най-често се отнасят до неспазване на законоустановени срокове посочени в Закона за защита на потребителите, неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби. Системно неработеща електронна система/електронен портал за подаване на жалби, което е препятствало подаването на жалби и сигнали от потребители. Установени са още нарушения, допуснати при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП, в т.ч. назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения (в нарушение на трудовото законодателство). Неправомерно сключени граждански договори, които представляват скрити трудови договори. Забавяне на изпълнението на дейности по приключване на административнонаказателно производство с произнасяне на административнонаказващия орган и допуснати процесуални нарушения при осъществяване на производствата. Липса на регламентация с вътрешни правила на осъществяването на контрола за нелоялни търговски практики и др.

Всичко това компрометира КЗП като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

Новото ръководство на Комисията за защита на потребителите е в състав: Мария Асенова Филипова – председател; Александър Ленков Колячев – член; Цветислава Захариева Лакова – член.

Мария Филипова е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност “Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите. Тя е с над 10 годишен опит в правната сфера. Работила е  в Министерство на правосъдието, както и в дирекция „Правна“ на Министерство на финансите, в Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Била е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и председател на Държавна комисия по хазарта.

Цветислава Лакова е юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право, право на индустриалната собственост, защита на авторски и сродни права и граждански процес.

Александър Колячев е икономист с повече от 10 годишен опит в пазарните проучвания, пазарното поведение на субектите, сливания и придобивания, секторни анализи и антитръстови случаи, както в конкурентни, така и в регулирани икономически сектори.

Правителството предприема мерки за ускоряване на инфраструктурните проекти по TEN-T мрежата

Кабинетът реши Министерството на транспорта и съобщенията да стане орган за контакт по изпълнението на проектите от TEN-T мрежата, които са част от железопътната мрежа и от вътрешните водни пътища на страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството пък ще изпълнява същите функции по отношение на проектите, които са част от републиканската пътна мрежа.

С приетото постановление се въвежда Директива на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Въвежда се максимален четиригодишен срок, в който трябва да бъдат издавани разрешения за строеж на проектите в обхвата на съответното ведомство. В двете министерства се създава работна група от представители на компетентните институции, които ще координират процедурите по издаване на разрешения за изпълнение на проектите.

Приети са промени в правилника за издаване на българските лични документи

Правителството прие Постановление за изменени и допълнение на правилника за издаване на българските лични документи.

Документът е изготвен във връзка с необходимостта от синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи /ПИБЛД/с изискванията на Закона за електронно управление.

Една от визираните промени касае удостоверението за придобиване на българско гражданство и съответно за загубване на българското гражданство. Отпада изискването това удостоверение да се прилага към заявлението за издаване на български личен документ, когато на този документ има данни в Националния автоматизиран национален фонд „Национален регистър на българските лични документи”, получени по електронен път от Министерството на правосъдието. Информацията за получаването на документа, съответно загубване на българско гражданство на лицето, ще се получава по служебен път от Министерството на nравосъдието.

Урежда се получаването по служебен път на информация за удостоверяване на лица с трайно увреждане. Тези данни ще се получават от Единната информационна система на медицинската експертиза. Предвидено е, когато тази информация не е достъпна по служебен път, заявителят да представя валиден удостоверителен документ от компетентен орган с цел ползване на преференциална намалена такса за издаване на документ за самоличност.

Във връзка с промяна в ЗДвП, влязла в сила от 01 август 2023 г., се променя и образецът за заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

С редакция, внесена в ПИБЛД, временният паспорт за окончателно напускане на България се включва в документите сред документите, издавани на пребиваващи в страната ни.

Промяната на ЗБЛД налага редакция и на следните релативни разпоредби в ПИБЛД както следва:

Временният паспорт за окончателно напускане на страната да бъде включен сред документите, издавани на пребиваващите в България чужденци;

При подаване на заявление за издаване и подмяна на СУМПС заявителят, за да удостовери самоличността си, освен лична карта, временна карта за самоличност или паспорт, ще може да предоставя и предходно издадено свидетелство за управление на МПС. Съгласно ЗБЛД свидетелството представлява български документ, удостоверяващ правоспособността за управление, а за българските граждани – и самоличността на територията на страната ни, чрез съдържащите се в него данни;

Предвижда се подменените чуждестранни свидетелства за управление на МПС да се изпращат от ГД „Национална полиция” на държавата, която ги е издала, като по този начин се избягва задължението тези документи да се изпращат във всички случаи чрез Министерството на външните работи.

Създава се и правна уредба за изпълнение на Регламент, прилаган от държавите членки на ЕС, който не предвижда възможността за издаването на безсрочни личните карти. В този смисъл се регламентира 10-годишен максимален срок на валидност. Предвидено е и правно основание за валидност на лична карта до 30 години, в случаи на депозирано искане на лица над 70-годишна възраст.

С приемането на документа се въвеждат и нормативни гаранции за изпълнение на одобрения от МС модел за централизирана персонализация на българските лични документи – лична карта, разрешение за пребиваване и карта за пребиваване, което ще се извършва в центъра за централизирана персонализация при Дирекция „Български документи за самоличност”.

Правителството прие промени в Наредбата за енергийното етикетиране на продукти

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението.

Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране. С нея се уреждат делегираните регламенти за реда за контрола на пазара, задълженията на лицата, които пускат на пазара или пускат в действие продукти, свързани с енергопотреблението, както и на търговците по отношение на докладването.

През 2023 г., в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани 2 нови делегирани регламента на Комисията за определяне на изисквания за енергийно етикетиране. С единият се актуализират изискванията за енергийно етикетиране за битовите барабанни сушилни машини, а с другия са въведени изисквания за енергийно етикетиране за смартфони и таблети.

С приемането на промените в наредбата ще се осигури прилагането на двата нови делегирани регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно Регламент (ЕС) 201711369 делегирани регламенти.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) с цел привеждането му в съответствие със Закона за държавния служител. С измененията ще се създадат условия за по­ефективен контрол по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

С предложените промени се регламентира задължението на изпълнителния директор на ИАГИТ да утвърждава Годишен план за контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Съгласно новите разпоредби специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, ще се извършва само от служители на длъжност ,,инспектор“.

Прието е Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на нормативните актове на Министерския съвет, с която Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” (ИА СОСЕЗФ) се привежда в съответствие с европейската нормативната рамка за период 2021-2027 г. С изменението се променя и числеността на Агенцията, като се повишава одиторския капацитет на ИА СОСЕЗФ, при изпълнение на функциите й на сертифициращ орган по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и одитен орган по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Децата в училищата и детските градини ще консумират повече български и биологично произведени продукти

Децата в училищата и детските градини ще консумират повече български и биологично произведени продукти. Това става възможно с прието от Министерски съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

От учебната 2024/2025 ще се разшири асортиментът и ще се увеличат доставките на биологични и местни продукти в детските градини и училищата в страната.

Промените са в съответствие с целите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за намаляване на екологичния отпечатък от човешката и индустриалната дейност, както и със заложените цели и приоритети в новия програмен период за прилагане на схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *