Търговските обекти в Поморие ще получат кофи за събиране на биоразградими отпадъци

Над 300 броя нови кафяви кофи от 120 л за събиране на биоразградими отпадъци ще бъдат раздадени безвъзмездно на търговските обекти в Поморие преди началото на активния летен сезон, съобщават от пресцентъра на Община Поморие. Освен заведенията, нови кофи ще получат училищата, детските градини, МБАЛ – Поморие, хотели, пазари и други обекти, генериращи биоразградими отпадъци. Кофите са обозначени с надпис „Само за хранителни отпадъци“, като в тях могат да бъдат изхвърляни хранителни остатъци, местни и млечни продукти, черупки от яйца, хартиени изделия, утайка от кафе, градински отпадъци и цветя. Не е разрешено изхвърлянето на пластмасови и метални опаковки, както и изделия от бита.

Дейността е във връзка с реализирането на проект между общините Бургас, Поморие и Несебър, чрез който в края на миналата година в Бургас бе официално открита най-модерната в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци.

Заместник-кметът инж. Кунчо Гайдов и Марин Тодоров – инспектор „Опазване на околната среда“ в Община Поморие посетиха инсталацията и наблюдаваха на място работния процес, при който биоразградимите отпадъци се превръщат компост и/или метан, а в регионални депа се депонират минимални количества отпадък.

Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. Системата е цялостна, състои се от чисто нови контейнери и съответните моторни превозни средства, които ежедневно ще обслужват тези контейнери безплатно на територията на трите общини по проекта. Чрез едни от най-съвременните уреди и системи, процесите по преработка на отпадъците функционират на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес се получава компост и метан. От полученият биогаз се очаква да бъде получавана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

„Изключително важно е да се разбере от всички данъкоплатци, че разделното събиране на отпадъци намалява количеството на депонираните отпадъци, което означава намаляване на разходите, съответно и на таксите за смет. И обратно – извозването на смесени отпадъци увеличава разходите за тяхното депониране, сепариране и преработка, съответно увеличава и сумата, върху която се изчислява таксата за смет на всеки данъкоплатец“, каза инж. Гайдов.

Освен на търговските обекти, до края на годината предстои да бъдат раздадени още над 1300 кафяви кофи на гражданите в гр. Поморие, гр. Каблешково и гр. Ахелой.

Предстои и разяснителна кампания, в която гражданите и бизнеса да бъдат запознати с измененията на Наредба № 9 на Общински съвет – Поморие, която забранява неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; депонирането и/или обезвреждането на им, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната; изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци и др.

Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци e изградeна по Проект №BG16M1OP002-2.004-0002, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *