Вие сте тук: Начало » Политика » На 20.12.2019г. предстои Трето заседание на Общински съвет – Поморие

    На 20.12.2019г. предстои Трето заседание на Общински съвет – Поморие

    На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам трето заседание на Общински съвет – Поморие на 20.12.2019г. /петък/ от 11.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

    1.ОС-75/05.12.2019г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – общински съветник, относно предложение за извършаване на пълна финансова ревизия на Община Поморие за периода на мандати 2011-2015г. и 2015-2019г.

    2.ОС-684/09.10.2019г. – Докладна записка от Янчо Илиев – Вр.И.Д.кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.

    3.ОС-18/11.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2020г.

    4.ОС-24/15.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на сграда с идентификатор 57491.503.47.1 по КККР на гр.Поморие.

    5.ОС-28/18.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    6.ОС-39/21.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост на Осман Хасан Али от с.Бата.

    7.ОС-40/22.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.503.93 по КККР на гр.Поморие.

    8.ОС-49/28.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”.

    9.ОС-59/29.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на с.Страцин.

    10.ОС-66/03.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.23 по плана на с.Косовец.

    11.ОС-70/04.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.

    12.ОС-71/04.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджет, включени в системата на Община Поморие като първостепенен разпоредител с бюджет за 2020г.

    13.ОС-72/04.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие.

    14.ОС-73/04.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”.

    15.ОС-80/06.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г.

    16.ОС-81/06.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г.

    17.ОС-82/06.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

    18.ОС-85/09.12.2019г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2020г.

    19.ОС-93/10.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС на имоти – публична общинска собственост, за организиране на детско, ученическо хранене и домашен социален патронаж, заедно с оборудването.

    20.ОС-680/07.10.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 47651.10.86, засягащи поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59, 47651.10.11, 47651.10.56, 47651.10.57 и 47651.10.86 по КККР на с.Медово, м.”Над село”.

    21.ОС-687/15.10.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /преработен/ на УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.15 по плана на с.Страцин.

    22.ОС-693/25.10.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.89 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

    23.ОС-694/25.10.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект на ПУП-ПП за определяне на трасе 3 на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем /НВ/ „Поморие” до разпределителна мрежа на гр.Поморие.

    24.ОС-05/06.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.88 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

    25.ОС-06/06.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.87 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

    26.ОС-17/11.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България” ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой.

    27.ОС-45/25.11.2019г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2020г.

    28.ОС-60/29.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

    29.ОС-83/09.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие.

    30.ОС-86/09.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

    31.ОС-89/10.12.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мехмед Нуриев Бекиров за медицински нужди.

    32.ОС-90/10.12.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитър Неделчев Чернев за медицински нужди.

    33.ОС-97/10.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация – Поморие.

    34.ОС-105/13.12.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Николина Полименова Сотирова за медицински нужди.

    35.Текущи.

     

    АДАМ АДАМОВ

    /п/ Председател на Общински съвет – Поморие

    2 коментара

    1. Милен Стоянов

     В Общински съвет – Помрие в внесено проектно предложение от кмета на община Поморие Иван Алексиев за промени в наредбата, определяща размера на местните данъци и такси, с цел повишаване на таксата за битови отпадъци (ТБО) или т.нар. "такса смет". Предвиденото увеличение на такса битови отпадъци се отнася само за част от населените места на територията на община Поморие и варира от 3,5% до 73,61%. Време е за плащане на заема от 18 млн. лева който Алексиев и сие изтеглиха. Сега започва сурвакането на поморийци с вдигане на такси смет, сгради,автомобили и всякакви други данъци и такси. Честито….

     • Не е само такса смет!
      Лошото не е, че се увеличават, а че следствието е мръсотия през сезона!
      Лошото е, че с тези средства няма да се инвестира в подобряване на услугата, а както казваш за покриване на дългове, което покритие бе ясно че е единствено увеличението на налог!
      Другото лошо е, че Сдружението на Общините не прави никакви стъпки за връщане на процента от определени данъци които остават по места! Не разбирам за чий Община Поморие е член на въпросното щом не защитава интересите си пред Държавата?
      Общински съвет трябва да си подадат оставките незабавно ако приемат предложението на администрацията.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе