Вие сте тук: Начало » Актуално » Апелативният съд в Бургас не е отменял заповеди на НАП за налагане на мярка “запечатване на търговски обект”
  Апелативният съд в Бургас не е отменял заповеди на НАП за налагане на мярка “запечатване на търговски обект”

  Апелативният съд в Бургас не е отменял заповеди на НАП за налагане на мярка “запечатване на търговски обект”

  Във връзка с твърдения на вицепремиера Валери Симеонов за отменени актове на НАП за запечатване на търговски обекти по Южното Черноморие, Административен съд – Бургас прави следните фактологически уточнения:

  Административен съд – Бургас не е отменил нито една от заповедите на Директора на ТД на НАП в Бургас за налагане на принудителна административна мярка –„запечатване на търговски обект“, срещу които са постъпили жалби в периода от 01.07.2017 г до 08.08.2017 г. Делата, образувани по тези жалби, са насрочени и предстои разглеждането им в открито съдебно заседание.

  Към настоящия момент съдът се е произнасял единствено по искания за отмяна на допуснато предварително изпълнение на тези заповеди, т.е тяхното реално изпълнение преди влизането им в сила и преди проверката им за законосъобразност.

  Според чл. 60 от АПК разпореждане за предварително изпълнение на административния акт се включва, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и при опасност, че може да бъде осуетено изпълнението на акта, или от закъснението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Това означава,че тази мярка трябва сериозно да е мотивирана от административния орган и не може с едни и същи мотиви да се подхожда към всеки отделен случай. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред съда,който разглежда делото, в закрито заседание в състав от един съдия и се произнася „незабавно“.

  От 01.07.2017 г до 17 ч. на 08.08.2017 г. в Административен съд – Бургас са постъпили 91 бр. жалби срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедите, с които се налага принудителна административна мярка-„запечатване на обект“ по чл. 186 от Закона за данъка върху добавената стойност. За този период съдът е отменил,поради липса на мотиви както и поради бланкетни такива, допуснатото предварителното изпълнение на 82 бр. заповеди и е отхвърлил жалбите срещу 9 бр. актове на НАП, като жалбите по същество срещу самите заповеди все още не са разгледани.

  Всички дела,с изключение само на 5 бр. са решени,както изисква закона, в срок от 24 часа,като забавянето по петте дела е поради непредставяне на преписката своевременно от административния орган. Теоретически и практически е невъзможно да има произнасяне от съда,преди жалбата и административната преписка да е постъпила в деловодството,и такъв случай по тези дела категорично няма.

  Тези решения на съда не са окончателни и подлежат на обжалване пред ВАС от административния орган.ТД на НАП е обжалвала пред Върховния административен съд по–малко от половината от постановените от съда определения за отмяна на предварително изпълнение – само 40 бр. и се е съгласил с останалите 42 броя съдебни актове на Административен съд – Бургас,като не ги е обжалвал пред ВАС. До момента върховните магистрати са се произнесли по три от жалбите на НАП, като и по трите са потвърдили актовете на бургаските съдии.

  В периода на съдебна ваканция 15 юли – 30 август със заповед на председателя в Административен съд – Бургас са осигурени дежурства на съдии, които са определени на случаен принцип, по предварителен график,изготвен месеци по-рано. Председателят на съда не е разглеждал бързи производства, поради установената практика във всички административни съдилища в страната административните ръководители да не дават дежурства.

  Делата в Бургаския административен съд се разглеждат от съдиите само въз основа на представените писмени доказателства, въз основа на закона и по вътрешно убеждение,а не по разпореждане на председателя или на който и да е друг орган и подлежат на проверка по реда на инстанционния контрол от Върховния административен съд. По тази причина председателят на съда не носи отговорност за решенията на отделните съдии, каквито и да са те.

   

  Горе