Вие сте тук: Начало » Бизнес » Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД
Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД

Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД

На основание чл.90 от КТ, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед №VІІІ-2-290/18.07.2017г. на Управителя на болницата, се обявява конкурс за длъжността главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД при следните условия:

І.Изисквания към кандидатите:

1.Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”.

2.Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 5/пет/ години.

3.Опит в областта на управлението на здравните грижи не по-малко от 2/две/ години.

4.Умения за работа в екип, комуникативни умения.

5.Умения за работа с компютър.

 

ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;

2.Събеседване.

 

ІІІ.Необходими документи:

1.Заявление за участие – свободен текст;

2.Професионална автобиография;

3.Ксерокопие на документите за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен  бакалавър или магистър по специалността „ Управление  по здравни грижи” – да се носят оригиналите за справка.

4.Сертификати /свидетелства/ за завършени курсове за повишаване на квалификацията.

 

ІV.Критерий за оценка на кандидатите:

1.Критерий „ събеседване”;

2.Критерий „представени документи за квалификации и професионален опит”

Оценяването ще се извърши по шестобалната система.Максимален брой точки от двата критерия – 12 точки.

Типовата  длъжностна характеристика е на разположение при специалист УЧР за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от специалист УЧР  в срок от 30/ тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата всеки работен ден до 15 часа.

Тел. за връзка :0879/590169

Горе