Вие сте тук: Начало » Бизнес » Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД
  Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД

  Конкурс за главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД

  На основание чл.90 от КТ, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед №VІІІ-2-290/18.07.2017г. на Управителя на болницата, се обявява конкурс за длъжността главна медицинска сестра при „МБАЛ-Поморие” ЕООД при следните условия:

  І.Изисквания към кандидатите:

  1.Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”.

  2.Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 5/пет/ години.

  3.Опит в областта на управлението на здравните грижи не по-малко от 2/две/ години.

  4.Умения за работа в екип, комуникативни умения.

  5.Умения за работа с компютър.

   

  ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;

  2.Събеседване.

   

  ІІІ.Необходими документи:

  1.Заявление за участие – свободен текст;

  2.Професионална автобиография;

  3.Ксерокопие на документите за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен  бакалавър или магистър по специалността „ Управление  по здравни грижи” – да се носят оригиналите за справка.

  4.Сертификати /свидетелства/ за завършени курсове за повишаване на квалификацията.

   

  ІV.Критерий за оценка на кандидатите:

  1.Критерий „ събеседване”;

  2.Критерий „представени документи за квалификации и професионален опит”

  Оценяването ще се извърши по шестобалната система.Максимален брой точки от двата критерия – 12 точки.

  Типовата  длъжностна характеристика е на разположение при специалист УЧР за запознаване на кандидатите.

  Документите се приемат от специалист УЧР  в срок от 30/ тридесет/ календарни дни от публикуването на обявата всеки работен ден до 15 часа.

  Тел. за връзка :0879/590169

  Горе