Вие сте тук: Начало » Политика » Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Поморие на 29.08.2017 г.
Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Поморие на 29.08.2017 г.

Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Поморие на 29.08.2017 г.

Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 29.08.2017 г. /вторник/ от 9.30 ч. при следния проект за дневен ред:

1.ОС-478/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост.

2.ОС-479/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост.

3.ОС-490/04.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2017г.

4. ОС-508/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълване на Годишната програма за управлени и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2017г.

5.ОС-514/15.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас.

6.ОС-518/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост.

7.ОС-519/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост.

8.ОС-520/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на Кметство Горица за ползване като младежки клуб помещение, частна общинска собственост.

9.ОС-522/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. на Община Поморие

10.ОС-530/18.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно оттегляне на Решение №592 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол №28/19.07.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-30/08.08.2017г.

11.ОС-531/18.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно оттегляне на Решение №593 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол №28/19.07.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-30/08.08.2017г.

12.ОС-403/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

13.ОС-404/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общински пътища на територията на Община Поморие.

14.ОС-405/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

15.ОС-480/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ XIII в кв.78 по плана на гр.Поморие.

16.ОС-481/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185 в м-ст „Хижата”, землище гр.Каблешково, общ.Поморие”.

17.ОС-483/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за допускане изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.422 по КККР на гр.Поморие.

18.ОС-484/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 011508 в м-ст „Бадемите”, землище с.Горица, общ.Поморие.

19. ОС-485/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка към жилищни сгради в ПИ35033.24.4 в м-ст „Хижата”, землище гр. Каблешково, общ.Поморие, на път III-6009 „Миролюбово-Каблешково” км 19+667 ляво

20. ОС-486/03.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI 2024 и УПИ XII 2023 в кв.137 по плана на гр.Поморие, общ.Поморие.

21.ОС-489/04.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ000066 в землището на с.Каменар, общ.Поморие.

22.ОС-496/08.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищна детска градина и средищни училища на територията на общ.Поморие.

23.ОС-507/10.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ I, II и III в кв.11 по плана на гр.Ахелой, общ.Поморие.

24.ОС-509/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ II – за джамия в кв.5 по плана на с.Дъбник, общ.Поморие.

25.ОС-510/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с.Лъка, общ.Поморие.

26.ОС-511/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХII – за жилищно строителство и озеленяване в кв.170 по плана на гр.Поморие.

27.ОС-526/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно извършване на ремонтно – възстановителни работи в ОУ „Елин Пелин” с.Дъбник.

28.ОС-528/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешаване за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м. „Бабата”, общ.Поморие

29.ОС-535/18.08.017 г.-Докладна записка от Адам Адамов-Председател на ОбС-Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на Красимир Арнаудов за медицински нужди

30.Текущи

 

Горе