Вие сте тук: Начало » Политика » Четиридесет и шестото заседание на Общински съвет – Поморие на 28 декември

    Четиридесет и шестото заседание на Общински съвет – Поморие на 28 декември

    obs-pmНа 28.12.2018 г. /петък/ от 9.30 часа в зала №2 на Община Поморие ще се проведе 46 -то  заседание на Общински съвет – Поморие при следния проект за дневен ред, с включени 50 точки за обсъждане:

    1.ОС-692/05.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2019г.

    2.ОС-697/08.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост  в УПИ ХІ-89, кв.9 по регулационния план на с.Гълъбец.

    3.ОС-698/09.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.16 по плана на гр.Каблешково.

    4.ОС-699/09.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ, кв.16 по плана на с.Бата.

    5.ОС-703/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обект общинска собственост в с.Страцин.

    6.ОС-707/14.11.2018г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр. Поморие, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2019г.

    7.ОС-708/14.11.2018г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр. Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина в горите собственост на Община Поморие през 2019г.

    8.ОС-722/23.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обекти общинска собственост по КККР на с.Бата и КК и КР на гр.Поморие.

    9.ОС-725/26.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственоств УПИ V, кв.10 по плана на с.Александрово.

    10. ОС-730/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

    11.ОС-734/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г.

    12.ОС-738/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

    13.ОС-740/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за изменение и допълнение на Решение №948/08.11.2018г. на Общински съвет – Поморие.

    14. ОС-742/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.

    15. ОС-743/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.

    16. ОС-774/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.

    17. ОС-750/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – надстройка, в съсобствен с общински имот по плана на гр.Поморие.

    18. ОС-765/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 02810.3.215 по КККР на с.Бата.

    19. ОС-766/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Поморие да проведе преговори с ръководството на манастир „Св.Георги” гр.Поморие.

    20. ОС-772/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.512.1, заедно със сградите, построени в него.

    21. ОС-775/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ II, кв.5 по регулационния план на с.Дъбник.

    22. ОС-776/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба в УПИ І и УПИ VІІІ, кв.18 по регулационния план на с.Габерово.

    23.ОС-797/17.12.2018г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие.

    24.ОС-701/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    25. ОС-702/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП –ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път III-906 до ПИ №44425.2.59 в местност „Водоемите” по КККР на с.Лъка, община Поморие ”.

    26.ОС-723/26.11.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие” /посмъртно/ на Маргарита Георгиева Гюрова.

    27. ОС-724/26.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за разполагане на съдове за разделно събиране на ненужни облекла, обувки и други текстилни материали от домакинствата и одобряване на проект на договор.

    28. ОС-735/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП– ПП план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Два броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие” в землищата н гр.Поморие и гр.Ахелой, община Поморие ”.

    29. ОС-736/28.11.2018г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет на Община Поморие, относно броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Поморие.

    30. ОС-737/28.11.2018г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2019г.

    31.ОС-741/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, по определени маршрути за движение.

    32.ОС-747/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно  производство по изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-145 и ІХ-144 в кв.15 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие.

    33.ОС-748/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35033.6.155 и ПИ 35033.6.248 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие.

    34.ОС-749/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с кадастрални номера 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.”Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие.

      35.ОС-751/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП – ПП за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател през поземлени имоти № 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368, 00833.11.372, гр.Ахелой, м-ст Къмпинга, община Поморие”.

    36.ОС-767/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на помещения в сградата на МБАЛ ЕООД гр.Поморие с прекратени наемни отношения.

    37.ОС-768/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне капацитета на социалната услуга „Домашен социален патронаж”.

    38.ОС-770/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.13.67 в  м. „Хонят”, по КК на гр.Поморие.

    39.ОС-771/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за ПИ 57491.505.53, 57491.505.58, 57491.505.59, 57491.505.60, 57491.505.63, 57491.505.64, 57491.505.65, 57491.505.66, 57491.505.67, 57491.505.69, 57491.505.72, 57491.505.73, 57491.505.77, 57491.505.121, 57491.505.123 и 57491.505.74 по КККР на гр.Поморие.

    40.ОС-777/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I в кв.257 по плана на гр.Поморие.

    41.ОС-778/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ V в кв.232 по плана на гр.Поморие.

    42.ОС-779/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I240 в кв.229 и на част от улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улична регулация в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улична регулация в участъка между о.т. 1007 и о.т.568, на кв.229 по плана на гр.Поморие.

    43.ОС-783/10.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ II и УПИ III в кв.269 по плана на гр.Поморие.

    44.ОС-784/10.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно служебно изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

    45.ОС-790/12.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие.

    46.ОС-799/17.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Поморие.

    47.ОС-804/18.12.2018г. Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мийрем Шукри Хасан за медицински нужди.

    48.ОС-805/18.12.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сеид Салим Шабан за покриване на щетите от битов инцидент – пожар.

    49.ОС-811/19.12.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Александър Страхилов Ковачев за медицински нужди.

    50.Текущи.

    Горе