Вие сте тук: Начало » Политика » Ще отчетат резултатите по санирането на жилищни сгради в Поморие
  Ще отчетат резултатите по санирането на жилищни сгради в Поморие

  Ще отчетат резултатите по санирането на жилищни сгради в Поморие

  На 20.08.2018 г.( понеделник) от 13.00 ч. в Зала 2 на  Община Поморие  ще се проведе заключителната  пресконференция по Проект  „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 1“, по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0140-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  На пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите от реализацията на проекта, свързани с повишаване на енергийната ефективност на  три многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие , а именно:

  • Повишаване на енергийната ефективност в сградите на бул.П.Яворов № 50, кв.Свобода № 11 и ул.Добрич № 8
  • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите на бул.П.Яворов № 50, кв.Свобода № 11 и ул.Добрич № 8
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

                Бенефициент на  проекта: Община Поморие

   Дата на стартиране –          21.09.2016 год.

   Дата на приключване  –      21.09.2018 год.

   Обща стойност:   809 759,69 лв. с ДДС ( 100 % БФП)

   

  Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) № BG16RFOP001-2.001-0140-C01„Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

   

   

  Горе